Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

REGULAMIN

I
TWARDOGÓRSKIEGO
WIELKIEGO DYKTANDA

Twardogóra, 20 października 2015 r.ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem dyktanda jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze.
2. Celem dyktanda jest propagowanie  wśród młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Twardogóra zasad poprawnej pisowni w języku polskim i dbałości o piękno naszej mowy ojczystej. Zadaniem dyktanda jest wyłonienie osób znających najlepiej zasady ortografii i interpunkcji polskiej w czterech kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas V-VI SP, – uczniowie gimnazjum, – uczniowie szkoły średniej, – osoby dorosłe, 3. I Twardogórskie Wielkie Dyktando zostało objęte honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniewa Potyrały, który będzie też fundatorem pierwszych nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych, 4. Nad przebiegiem dyktanda czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę. Komisja dokona również oceny dyktand i wyłoni zwycięzców. 5. Komisja przyzna w poszczególnych kategoriach wiekowych tytuł Twardogórskiego Mistrza Ortografii i dwóch wicemistrzów. 6. I Twardogórskie Wielkie Dyktando odbędzie się we wtorek 20 października 2015 r. w Świetlicy Środowiskowej GOSiR w Moszycach: – uczniowie klas V-VI SP – rozpoczęcie godz. 9.00 – uczniowie gimnazjum – rozpoczęcie godz. 10.00 – uczniowie szkoły średniej – rozpoczęcie godz. 11.00 – osoby dorosłe godz. rozpoczęcie 12.00.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie kandydata do dyktanda:
przez szkołę, rezerwuje się dla:
 • SP nr 1 im. Polskich Noblistów – 7 miejsc,
 • SP nr 2 im. Jana Pawła II – 7 miejsc,
 • SP w Grabownie Wielkim – 5 miejsc,
 • SP w Goszczu – 5 miejsc,
 • Gimnazjum nr 1 – 20 miejsc,
 • szkoły średniej – 20 miejsc,
zakład pracy, rezerwuje się:
 • Urzędu MiG w Twardogórze – 2 miejsca,
 • Fabryki Mebli „BODZIO” – 3 miejsca,
 • Spółdzielni Inwalidów „Spamel” – 3 miejsca,
 • Gała Meble – 3 miejsca,
 • ILPEA – 3 miejsca,
 • GOSiR Twardogóra – 2 miejsca,
 • GS Samopomoc Chłopska Twardogóra – 2 miejsca,
 • MOPS Twardogóra – 1 miejsce,
 • Urząd Pracy Twardogóra – 1 miejsce,
 • ZGKiM Twardogóra – 1 miejsce,
 • Miejskie i gminne szkoły i przedszkola – po 1 miejscu dla każdej szkoły (z wyłączeniem nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy), w sumie 9 miejsc,
 • ZOZ Twardogóra – 1 miejsce,
 • Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Twardogórze i Goszczu po 2 miejsca dla każdego związku (z wyłączeniem emerytowanych nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy),
indywidualnie, rezerwuje się:
 • dla pozostałych mieszkańców gminy – 7 miejsc, (decyduje kolejność zgłoszeń),
 • zgłoszenia kandydatów (tylko w formie pisemnej)  przyjmowane będą do godz. 18.00 w piątek 16 października br.
– w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11, 56-416 Twardogóra – na adres e-mail: bibdzieci@go2.pl
 • zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
w przypadku uczniów: –  imię i nazwisko ucznia, szkoła i klasa, – imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika, w przypadku osób dorosłych: – imię i nazwisko, numer telefonu, (nazwa zakładu pracy- w przypadku zgłoszenia przez zakład),
 • uczestnicy dyktanda będą pisali swoje prace na oznaczonych symbolami kartkach zapewnionych przez bibliotekę, tym samym symbolem będzie oznaczona koperta, w której uczestnik poda swoje dane osobowe i zaklei ją,
 • uczestnicy dyktanda wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku przez bibliotekę w internecie i w prasie,
 • do wiadomości publicznej zostaną podane tylko wyniki dyktand
3 najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych,
 • rozdanie nagród laureatom dyktanda odbędzie się w środę 28 października br. o godz. 12.00 w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11, o czym osoby te zostaną poinformowane,
 • pozostałe dyktanda, wraz z zamkniętymi kopertami z danymi osobowymi będą do odebrania w bibliotece osobiście (po okazaniu dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej) do środy 4 listopada do godz. 18.00,
 • reszta prac, wraz z kopertami z danymi osobowymi, zostanie zniszczona,
 • wszystkie pytania o dodatkowe informacje na temat dyktanda prosimy kierować na: adres e-mail: bibdzieci@go2.pl
lub tel. 71 315-80 17.

PODRÓŻ PRZEZ DOLINĘ BARYCZY

konkurs fotograficzny

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze.
2. Konkurs jest wydarzeniem Dni Karpia 2015,
3. Konkurs adresowany jest do fotoamatorów z terenu gminy Twardogóra.
4.Tematem zdjęć jest podróż przez Dolinę Baryczy. Chcemy zachęcić Państwa do podróżowania, w okresie letnim, po naszej „Małej Ojczyźnie” jaką jest Dolina Baryczy. Pragniemy, aby na zdjęciach obok urokliwych miejsc gminy Twardogóra, znalazły się również zakątki z innych gmin (Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice) leżących na terenie doliny. Na zdjęciach obok elementów przyrodniczych i architektonicznych, mogą znaleźć się także środki transportu, którymi podróżowali Państwo po okolicy, a więc nogi, rowery, kajaki, konie itp., a także osoby w podróży uczestniczące. Seria zdjęć może mieć charakter reportażu, od wyjścia/wyjazdu z domu poprzez obserwacje okolicy, na pikniku w plenerze kończąc. Na odwrocie zdjęcia musi znaleźć się informacja o miejscu wykonania fotografii (np. stawy w okolicach Żeleźnik, las w okolicach Goszcza, kamienica w Sułowie, pałac Radziwiłłów w Antoninie itp.) 5.Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 10 zdjęć, w formacie nie mniejszym niż 13×18 cm. 6.Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
7.Wszystkie prace zgłoszone do konkursu powinny zawierać następującą klauzulę:
– w przypadku osób pełnoletnich: „Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych na konkurs, „Podróż przez Dolinę Baryczy”, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze, fotografii. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu …………………………………….. (podpis osoby dorosłej). – w przypadku osób niepełnoletnich: „Oświadczam, że mojemu niepełnoletniemu synowi/córce ………………………….. (imię i nazwisko dziecka) przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych na konkurs, „Podróż przez Dolinę Baryczy”, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze, fotografii. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego niepełnoletniego syna/córki ……………………………. (imię i nazwisko dziecka) na potrzeby promocji konkursu  …………………………………….. (podpis rodzica/opiekuna prawnego). 8. Wszystkie fotografie należy opatrzyć godłem (wybranym symbolem np. motyla, drzewa, słońca na odwrocie zdjęcia). W załączonej, zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy umieścić na kartce: imię i nazwisko autora fotografii, adres, wiek, numer telefonu oraz odpowiednią klauzulę zamieszczoną powyżej,
9.Prace należy  składać w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11, bądź nadsyłać na adres:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra

do dnia 20 września 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego),

10. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Organizator uhonoruje ich nagrodami rzeczowymi i dyplomami na uroczystym otwarciu wystawy pokonkursowej 7 października br. o godz. 16.00 w siedzibie Biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11, 11. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 71 315-80-17.

BIBLIOTEKA PUBLICZNAMIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE
w czerwcu br. będzie obchodzić 65-lecie swojego istnienia,
w związku z tym chcielibyśmy zaprosić dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym, nad którym patronat objął Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała:
„MOJA BIBLIOTEKA”,
a tym samym włączenie się w obchody tego radosnego święta, na które złoży się wiele wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych
.

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu miasta i gminy Twardogóra. Pragniemy, aby młodzi ludzie uczęszczający do szkół twardogórskich narysowały Bibliotekę Publiczną w Twardogórze, do SP w Goszczu filię biblioteczną w Goszczu, a do SP w Grabownie Wielkim Filię Biblioteki Publicznej w Grabownie Wielkim.

2.  Praca plastyczna może przedstawiać budynek Biblioteki Publicznej z zewnątrz, lub wewnątrz, może sugerować także, że jakiś element (innowacja) jest niezbędna. Praca nie powinna przekraczać swoim rozmiarem formatu A3.

3. Każda praca powinna być opisana. Informacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, klasa (grupa wiekowa), szkoła, imię i nazwisko wychowawcy (nauczyciela plastyki).

4. Prace konkursowe należy składać w dziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze, przy ul. Wielkopolskiej 11 do 29 maja br.

5.  Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom, przewidywane jest przed w poniedziałek15 czerwca br. o godz.12:00, w czasie świątecznego tygodnia ,,MY i WY z Biblioteką przez 65-lat”, o czym laureaci zostaną powiadomieni.

6. Prace zgłoszone do konkursu będą prezentowane w bibliotece na wystawach pokonkursowych w Twardogórze, Goszczu i Grabownie Wielkim.

REGULAMIN

XXIV
GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
uczniów klas I-IV SP

Twardogóra, 21 kwietnia 2015 r.

Organizatorem konkursu recytatorskiego jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze.

Biblioteka zaprasza wszystkie szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Twardogóra do udziału w konkursie. Wiosenna edycja konkursu recytatorskiego adresowana jest do uczniów klas I-IV szkół podstawowych i odbędzie się 21 kwietnia br. (czwartek) w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie o godz. 9:00.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Celem konkursu jest przybliżenie i popularyzacja poezji i prozy wśród uczniów szkół podstawowych.
2. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-IV szkół podstawowych.
3. O doborze repertuaru (poezja, proza) decydują recytatorzy i ich opiekunowie.
4. W czasie konkursu dzieci zostaną podzielone na dwie grupy wiekowe:
 • I grupa – dzieci z klas I-II SP
 • II grupa – dzieci z klas III-IV

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie klas I-II SP jest przygotowanie recytacji jednego utworu – może to być poezja lub fragment prozy.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie dzieci z klas III-IV SP jest przygotowanie recytacji dwóch utworów – poezji i fragmentu prozy – dziecko na konkursie recytuje jeden utwór, w razie wątpliwości komisja prosi o recytację drugiego utworu (przygotowanie dwóch utworów ułatwi też laureatom konkursu udział w konkursie powiatowym).
7. Do konkursu powinny być zgłoszone dzieci wyłonione w drodze eliminacji szkolnych.
8. Listy uczestników prosimy dostarczyć na adres biblioteki do 15 kwietnia br.
9. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • klasa,
 • imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu, (w przypadku uczniów klas III-IV pierwszy podany na liście utwór będzie traktowany jako wybrany do recytacji na XXIV Gminnym Konkursie Recytatorskim),
 • imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna przygotowującego recytatora.

REGULAMIN

IV
GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
przedszkolaków

Twardogóra, 16 kwietnia 2015 r.


Organizatorem konkursu recytatorskiego jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze.

Biblioteka zaprasza wszystkie przedszkola oraz szkoły podstawowe z oddziałem przedszkolnym (klasą ,,0″ ) z terenu miasta i gminy Twardogóra do udziału w konkursie. Wiosenna edycja konkursu recytatorskiego adresowana jest do 4,5 i 6-latków i odbędzie się 16 kwietnie br. (czwartek) w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie o godz. 9:00.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Celem konkursu jest przybliżenie i popularyzacja poezji i prozy wśród przedszkolaków.
2. Uczestnikami konkursu są dzieci 4,5 i 6-letnie.
3. O doborze repertuaru (poezja, proza) decydują recytatorzy i ich opiekunowie.
4. W czasie konkursu dzieci zostaną podzielone na trzy grupy wiekowe:

 • I grupa – dzieci 4-letnie.
 • II grupa – dzieci 5-letnie.
 • III grupa – dzieci 6letnie.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie przedszkolaków jest przygotowanie recytacji jednego utworu – może to być poezja lub fragment prozy.
6. Do konkursu powinny być zgłoszone dzieci wyłowione w drodze eliminacji przedszkolnych:
– rezerwuje się dla poszczególnych placówek następującą liczbę recytatorów:

 • Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze – 20 osób,
 • Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej – 3 osoby,
 • Szkoła Podstawowa w Goszczu – 4 osoby,
 • Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim – 3 osoby.

7. Listy uczestników prosimy dostarczyć na adres biblioteki do 10 kwietnia br.
8. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek, przedszkole/szkoła
 • imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna przygotowującego recytatora.

KONKURS PLASTYCZNY

,,PALMA WIELKANOCNA”

REGULAMIN:

 • Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu miasta i gminy Twardogóra, a także całych rodzin (dziadkowie, rodzice, dzieci, ciocie, wujkowie itp.). Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w konkursie zarówno w kategorii szkolnej, jak i rodzinnej.
 • Palma wielkanocna może być wykonana w dowolnej technice plastycznej, ale z wykorzystaniem jak największej ilości naturalnych i własnoręcznie wykonanych materiałów. Wysokość palmy (część ozdobna wraz z rączką) nie powinna przekraczać 80 cm. Dzieci przedszkolne oraz uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej mogą narysować palmę na kartkach nie przekraczających formatu A4.
 • Każda praca powinna być opisana (na dobrze przymocowanej do palmy kartce). Informacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, klasa (grupa wiekowa), szkoła, imię i nazwisko wychowawcy (nauczyciela plastyki), w przypadku kategorii rodzinnej: nazwisko rodziny i telefon kontaktowy.
 • Prace konkursowe należy składać w dziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze, przy ul. Wielkopolskiej 11 do 13 marca br.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom, przewidywane jest przed Świętami Wielkanocnymi, o czym laureaci zostaną powiadomieni.
 • Prace zgłoszone do konkursu będą prezentowane w bibliotece na wystawie pokonkursowej.

KONKURS PLASTYCZNY

„NOWOCZESNA ARCHITEKTURA NIEMIEC”

REGULAMIN :


 • W 2011 roku biblioteka rozpoczęła cykl imprez kulturalno-oświatowych ,,Poznajemy kraje Unii Europejskiej”. W roku bieżącym przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania, po Irlandii, Francji, Włoszech i Hiszpanii będą Niemcy (państwo i jego szeroko pojęta kultura).
 • Zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkoły średniej z terenu miasta i gminy Twardogóra do udziału w konkursie plastycznym ,,Nowoczesna architektura Niemiec”.
 • Celem konkursu jest rozwijanie i promowanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży, poszerzanie zakresu wiadomości młodych ludzi na temat państw należących do Unii Europejskiej i ich kultury.
 • Praca plastyczna zgłoszona na konkurs może przedstawiać dowolny obiekt nowoczesnej architektury niemieckiej.
 • Uczestnik może zgłosić na konkurs 1 pracę wykonaną w dowolnej technice plastycznej w formacie nie większym niż A3.
 • Na rysunku powinna zostać zamieszczona nazwa przedstawionego obiektu architektonicznego np. NHow Hotel w Berlinie, Hause V pod Monachium, Zielona kamienica w Berlinie itp. natomiast na odwrocie pracy powinny zostać zamieszczone następujące informacje: imię i nazwisko wykonawcy, klasa/wiek, przedszkole/szkoła, nazwisko opiekuna artystycznego (wychowawcy).
 • Termin składania prac w dziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 11 upływa 4 marca br.
 • Prace uczestników konkursu będą prezentowane na wystawie w pomieszczeniach biblioteki i w SP w Goszczu w czasie przedstawienia „Kopciuszek”.
 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbędzie się 19 marca br. w czasie bibliotecznego Dnia Niemiec. Laureaci konkursu będą uczestniczyć w zabawie przybliżającej Niemcy i ich kulturę. W programie m. in. taniec, piosenka i kuchnia niemiecka.

REGULAMIN

XXIII
GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKI
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Twardogóra, 20 listopad 2014 r.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień młodzieży w zakresie recytacji, stwarzanie możliwości publicznych występów w gronie rówieśników z różnych szkół oraz popularyzacja poezji.
2. Do organizacji konkursu mogą włączyć się także inne instytucje i organizacje.
3. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę, która dokona oceny poziomu wykonania utworów i wyłoni zwycięzców. Laureaci konkursu ze szkół podstawowych i gimnazjum przechodzą do etapu następnego – powiatowego w Oleśnicy.
4. XXIII Gminny Konkurs Recytatorski odbędzie się 20 listopada 2014 r. (czwartek), w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie konkursu o godz. 09:00.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum oraz uczniów szkół średnich, którzy uczęszczają do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, bądź są mieszkańcami gminy, ale uczęszczają do szkoły średniej poza gminą.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie dwóch utworów: poezji i fragmentu prozy. Uczeń prezentuje 1 wybrany przez siebie utwór. W szczególnych przypadkach komisja może wysłuchać drugiego utworu. Czas wykonania dwóch prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.
3. Uczestnicy konkursu oceniani będą według następujących kryteriów:
– interpretacja, komunikatywność,
– dobór tekstu,
– dykcja,
– ogólne wrażenie.
4. Podkreślamy, że konkurs recytatorski bezwzględnie eliminuje gest jako dodatkowy, wspomagający element prezentacji (ekspresji).
5. Termin zgłaszania wytypowanych recytatorów przez szkoły, bądź samodzielnego zgłaszania się do konkursu (w przypadku uczniów szkół średnich) upływa z dniem 14 listopada br.
6. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko, szkoła, klasa,
– imię i nazwisko autora wykonywanego utworu oraz jego tytuł (pierwszy podany na liście utwór będzie traktowany jako wybrany do recytacji na XXIII Gminnym Konkursie Recytatorskim młodzież szkolnej),
– imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika konkursu.
7. Zgłoszenia uczniów do konkursu należy nadsyłać na adres biblioteki: ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra, zgłaszać telefonicznie: (71)315-08-17 lub na adres e-mail: bibdzieci@g02.pl

REGULAMIN

XXIII
GMINNEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Twardogóra, 26 listopad 2014 r.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień muzycznych młodzieży, stwarzanie możliwości publicznych występów w gronie młodych wokalistów z różnych szkół oraz popularyzacja poezji śpiewanej. Laureaci konkursu mogą liczyć na dalsze działania promocyjne.
2. Do organizacji konkursu mogą włączyć się także inne instytucje i organizacje.
3. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę, która dokona oceny poziomu wykonania utworów i wyłoni zwycięzców.
4. XXIII Gminny Konkurs Poezji Śpiewanej odbędzie się 26 listopada 2014 r. (środa), w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie konkursu o godz. 14:00.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej, I-II gimnazjum oraz uczniów szkół średnich z teren gminy Twardogóra (uczęszczających tu do szkoły, bądź zamieszkujących na terenie gminy).
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie dwóch utworów śpiewanych w języku polskim. Wokalista prezentuje jeden utwór. W szczególnych przypadkach komisja może wysłuchać drugiego utworu. Czas wykonywania dwóch prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.
3. W prezentacjach wokalnych występują tylko i wyłącznie soliści.
4. Warunkiem uczestnictwa jest opanowanie tekstu utworu na pamięć.
5. Uczniowi może towarzyszyć akompaniament instrumentalny, składający się najwyżej z 3 instrumentów lub akompaniament automatyczny. Wyklucza się korzystanie z półplaybacków.
6. Kryteria oceny:
– dobór repertuaru,
– dykcja,
– intonacja,
– ogólny wyraz artystyczny.
7. Termin zgłoszeń uczestników upływa z dniem 21 listopada br.
8. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko uczestnika, szkoła, klasa,
– imię i nazwisko autora tekstu i kompozytora (może być własna kompozycja),
– tytuł wykonywanego utworu,
– imię i nazwisko osoby przygotowującej.
-. Zgłoszenia młodzieży do konkursu należy nadsyłać na adres biblioteki: Twardogóra, ul. Wielkopolska 11, zgłaszać telefonicznie (71)315-08-17 albo na adres e-mail: bibdzieci@go2.pl

keyboard_arrow_up