Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

DRZEWA Z DOLINY BARYCZY W BARWACH CZTERECH PÓR ROKU – KONKURS FOTOGRAFICZNY

DRZEWA

Z DOLINY BARYCZY
W BARWACH CZTERECH PÓR ROKU

– KONKURS FOTOGRAFICZNY


ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

1.  Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze, 2.  Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała, 3.  Konkurs adresowany jest do fotoamatorów z terenu gminy Twardogóra, 4.  Tematem zdjęć są drzewa z Doliny Baryczy w barwach czterech pór roku. Chcemy zachęcić Państwa do zaobserwowania jak zmieniają się na przestrzeni roku drzewa rosnące na terenie naszej „Małej Ojczyzny”, jaką jest Dolina Baryczy. Na odwrocie zdjęcia musi znaleźć się informacja o miejscu wykonania fotografii i uwiecznionym na nim drzewie. 5.  Każdy uczestnik konkursu zgłasza do oceny 4 zdjęcia, w formacie tylko i wyłącznie 13×18 cm., 6.  Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych, 7.  Wszystkie prace zgłoszone do konkursu powinny zawierać następującą klauzulę: – w przypadku osób pełnoletnich: „Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych na konkurs, „Drzewa z Doliny Baryczy w barwach czterech pór roku”, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze, fotografii. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu …………………………………….. (podpis osoby dorosłej). – w przypadku osób niepełnoletnich: „Oświadczam, że mojemu niepełnoletniemu synowi/córce ………………………….. (imię i nazwisko dziecka) przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych na konkurs, „Drzewa z Doliny Baryczy w barwach czterech pór roku”, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze, fotografii. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego niepełnoletniego syna/córki ……………………………. (imię i nazwisko dziecka) na potrzeby promocji konkursu  …………………………………….. (podpis rodzica/opiekuna prawnego). 8.  Wszystkie fotografie należy opatrzyć godłem (wybranym symbolem np. motyla, drzewa, słońca na odwrocie zdjęcia). W załączonej, zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy umieścić na kartce: imię i nazwisko autora fotografii, adres, wiek, numer telefonu oraz odpowiednią klauzulę zamieszczoną powyżej, 9.  Prace należy  składać w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11, bądź nadsyłać na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra do dnia 16 września 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego), 10.  Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Organizator uhonoruje ich nagrodami rzeczowymi i dyplomami na uroczystym otwarciu wystawy pokonkursowej 4 października 2017 roku o godz. 16.00 w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11, 11.  Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 71 315-80-17
Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up