Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Organizatorem XXIX Gminnego Konkursu Recytatorskiego jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

Biblioteka zaprasza wszystkie szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Twardogóra do udziału w XXIX Gminnym Konkursie Recytatorskim uczniów klas I-IV SP nazywanym dalej konkursem.

Wiosenna edycja konkursu recytatorskiego adresowana jest do uczniów klas I-IV szkół podstawowych i odbędzie się 2 kwietnia br. (czwartek) w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie o godz. 9.00.

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

 1. Celem konkursu jest przybliżanie i popularyzacja poezji i prozy wśród uczniów szkół podstawowych.
 1. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego.
 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-IV szkół podstawowych.
 2. O doborze repertuaru (poezja, proza) decydują recytatorzy i ich opiekunowie. Jednak muszą to być utwory opublikowane.
 3. W czasie konkursu dzieci zostaną podzielone na dwie grupy wiekowe:
 • I grupa – dzieci z klas I-II SP,
 • II grupa – dzieci z klas III-IV SP.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie uczniów jest przygotowanie recytacji jednego utworu – może to być poezja lub fragment prozy
 2. Do konkursu powinny być zgłoszone dzieci wyłonione w drodze eliminacji szkolnych. Rezerwuje się dla poszczególnych szkół możliwość zgłoszenia następującej liczby recytatorów:

– SP nr 2 w Twardogórze – 38 osób,
– SP w Goszczu – 7 osób,

– SP w Grabownie Wielkim – 6 osób.

 1. Zgłoszenie (w formie listy) powinno zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko dziecka,
 • klasa,
 • imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu,
 • imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna przygotowującego recytatora.
 1. Listy uczestników prosimy dostarczyć na adres biblioteki lub adres e-mailowy: bibdzieci@gmail.com do piątku 27 marca br.
 2. Załączniki do regulaminu konkursu:

– Załącznik nr 1 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

– Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie wizerunku wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez organizatora konkursu.

 1. Wiadomości na temat wyników konkursu (wraz z udostępnieniem danych osobowych laureatów) oraz relacja z jego finału będą publikowane:|
 • na stronie internetowej twardogórskiej Biblioteki Publicznej www.biblioteka.twardogora.net i na Facebooka biblioteki,
 • na stronie Gminy Twardogóra www.twardogora.pl, w Twardogórskim Informatorze Samorządowym, na gminnym Facebooku,
 • w Panoramie Oleśnickiej i Gazecie Sycowskiej.

Organizatorem IX Gminnego Konkursu Recytatorskiego przedszkolaków jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

Biblioteka zaprasza wszystkie przedszkola oraz szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi z terenu miasta i gminy Twardogóra do udziału w IX Gminnym Konkursie Recytatorskim przedszkolaków nazywanym dalej konkursem.

Konkurs adresowany do 4, 5 i 6-latków odbędzie się 26 marca br. (czwartek) w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie o godz. 9.00.

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

 1. Celem konkursu jest przybliżanie i popularyzacja poezji i prozy wśród przedszkolaków.
 2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego.
 3. Uczestnikami konkursu są dzieci 4, 5 i 6-letnie.
 4. O doborze repertuaru (poezja, proza) decydują recytatorzy i ich opiekunowie.
 5. W czasie konkursu dzieci zostaną podzielone na trzy grupy wiekowe:
 • I grupa – dzieci 4-letnie,
 • II grupa – dzieci 5-letnie,
 • III grupa – dzieci 6-letnie.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie przedszkolaków jest przygotowanie recytacji jednego utworu – może to być poezja, proza lub fragment prozy.
 2. Do konkursu powinny być zgłoszone dzieci wyłonione w drodze eliminacji przedszkolnych/szkolnych:

–        rezerwuje się dla poszczególnych placówek następującą liczbę recytatorów:

a) Miejskie Przedszkole w Twardogórze – 20 osób,

b) Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej – 4 osoby,

c)  Szkoła Podstawowa w Goszczu – 4 osoby,

d)  Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim – 4 osoby.

 1. 8. Zgłoszenie (w formie listy) powinno zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek, przedszkole/szkoła,
 • imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu,
 • imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna przygotowującego recytatora.
 1. 9. Listy uczestników prosimy dostarczyć na adres biblioteki lub adres e-mailowy: bibdzieci@gmail.com do piątku 20 marca br.

10. Załączniki do regulaminu konkursu:

– Załącznik nr 1 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

– Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie wizerunku wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez organizatora konkursu.

11. Wiadomości na temat wyników konkursu (wraz z udostępnieniem danych osobowych laureatów) oraz relacja z jego finału będą publikowane:|

 • na stronie internetowej twardogórskiej Biblioteki Publicznej www.biblioteka.twardogora.net i na Facebooka biblioteki,
 • na stronie Gminy Twardogóra www.twardogora.pl, w Twardogórskim Informatorze Samorządowym, na gminnym Facebooku,
 • w Panoramie Oleśnickiej i Gazecie Sycowskiej.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Wł. St. Reymonta w Twardogórze

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

 1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych

  i szkoły średniej z terenu gminy Twardogóra, a także całych rodzin (dziadkowie, rodzice, dzieci, ciocie, wujkowie itp.). Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w konkursie zarówno w kategorii szkolnej, jak i rodzinnej.

 2. Każdy uczestnik konkursu (przedszkolak, uczeń, rodzina) może zgłosić do oceny jeden pierniczek świąteczny (z zastrzeżeniem zapisu z pkt. 1).

 3. Pierniczek świąteczny może być wykonany w dowolnej technice plastycznej i z wykorzystaniem dowolnych materiałów. Formę płaską pierniczka – rysunek, polecamy szczególnie dzieciom młodszym. Format rysunku nie może być większym niż A4. Natomiast forma przestrzenna nie powinna być wyższa i szersza niż 40 cm.

 4. Każda praca powinna być opisana. Informacja powinna zawierać następujące dane: imię 
  i nazwisko wykonawcy, klasa (grupa wiekowa), szkoła, imię i nazwisko wychowawcy (nauczyciela plastyki), w przypadku kategorii rodzinnej: nazwisko rodziny i telefon kontaktowy.

 5. Prace konkursowe należy składać w dziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze, przy ul. Wielkopolskiej 11 do 30 listopada br.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom, przewidywane jest przed Świętami Bożego Narodzenia, o czym laureaci zostaną powiadomieni.

 7. Prace zgłoszone do konkursu będą prezentowane w bibliotece na wystawie pokonkursowej.


Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

28 LISTOPADA 2019 r.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień muzycznych młodzieży, stwarzanie możliwości publicznych występów w gronie młodych wokalistów z różnych szkół oraz popularyzacja poezji śpiewanej. Laureaci konkursu mogą liczyć na dalsze działania promocyjne.
 2. 2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego.
 3. Do organizacji konkursu mogą włączyć się także inne instytucje i organizacje.

3.   Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę, która dokona oceny poziomu wykonania utworów i wyłoni zwycięzców.

4.  XXVIII Gminny Konkurs Poezji Śpiewanej odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek), w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie konkursu o godz. 9.00.

WARUNKI UCZESTNICTWA

l  Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich z terenu gminy Twardogóra (uczęszczających tu do szkoły, bądź zamieszkujących na terenie gminy).

l  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie dwóch utworów śpiewanych w języku polskim. Wokalista prezentuje jeden utwór. W szczególnych przypadkach komisja może wysłuchać drugiego utworu. Czas wykonania dwóch prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

l  W prezentacjach wokalnych występują tylko i wyłącznie soliści.

l  Warunkiem uczestnictwa jest opanowanie tekstu utworu na pamięć.

l  Uczniowi może towarzyszyć akompaniament instrumentalny, składający się najwyżej z 3 instrumentów lub akompaniament automatyczny. Wyklucza się korzystanie  z półplaybacków.

l  Kryteria oceny:

– dobór repertuaru,

– dykcja,

– intonacja,

– ogólny wyraz artystyczny.

l  Termin zgłoszenia uczestników przez gminne szkoły , bądź samodzielnego zgłaszania się do konkursu (tylko w przypadku uczniów szkół średnich uczęszczających do szkół poza gminą) upływa z dniem 22 listopada b. r. (piątek).

l  Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko uczestnika, szkoła, klasa,

– imię i nazwisko autora tekstu i kompozytora

(może być własna twórczość),

– tytuł wykonywanego utworu,

– imię i nazwisko osoby przygotowującej.

l  Zgłoszenia młodzieży do konkursu należy nadsyłać na adres biblioteki: Twardogóra, ul. Wielkopolska 11, zgłaszać telefonicznie (71)315-08-17 albo na e-mail: bibdzieci@gmail.com

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

21 LISTOPADA 2019 r.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień młodzieży w zakresie recytacji, stwarzanie możliwości publicznych występów w gronie rówieśników z różnych szkół oraz popularyzacja poezji.
 2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego.
 3. Do organizacji konkursu mogą włączyć się także inne instytucje i organizacje.
 4. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę, która dokona oceny poziomu wykonania utworów i wyłoni zwycięzców. Laureaci konkursu ze szkół podstawowych i gimnazjum przechodzą do etapu następnego – powiatowego w Oleśnicy.
 5. XXVIII Gminny Konkurs Recytatorski odbędzie się 21 listopada 2019 r. (czwartek) w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie konkursu o godz. 9.00.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej,  oraz uczniów szkół średnich, którzy uczęszczają do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, bądź są mieszkańcami gminy, ale uczęszczają do szkoły średniej poza gminą.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie dwóch utworów: poezji i fragmentu prozy. Uczeń prezentuje 1 wybrany przez siebie utwór. W szczególnych przypadkach komisja może wysłuchać drugiego utworu. Czas wykonania dwóch prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.
 • Uczestnicy konkursu oceniani będą według następujących kryteriów:

interpretacja, komunikatywność,

dobór tekstu,

dykcja,

ogólne wrażenie.

 • Podkreślamy, że konkurs recytatorski bezwzględnie eliminuje gest jako dodatkowy, wspomagający element prezentacji (ekspresji).
 • Termin zgłaszania wytypowanych recytatorów przez gminne szkoły, bądź samodzielnego zgłaszania się do konkursu (tylko w przypadku uczniów szkół średnich uczęszczających do szkół poza gminą) upływa z dniem 15 listopada b. r. (piątek).
 • Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

–   imię i nazwisko ucznia, szkoła i klasa,

–  imię i nazwisko autora wykonywanych utworów oraz ich tytuły, (pierwszy podany na liście utwór będzie traktowany jako wybrany do recytacji na XXVIII Gminnym Konkursie Recytatorskim młodzieży szkolnej)

– imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika konkursu.

 • Zgłoszenia uczniów do konkursu należy nadsyłać na adres biblioteki: ul. Wielkopolska 11,  56-416 Twardogóra, zgłaszać telefonicznie:

tel.: (071) 315-80-17 lub na adres e-mail: bibdzieci@gmail.com


26 WRZEŚNIA 2019

Organizatorem konkursu ekologicznego jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta  w Twardogórze.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Celem „Twardogórskiego Ekożaczka” – konkursu ekologicznego
  w formie testu, nazywanego dalej konkursem, jest propagowanie  wśród młodzieży z terenu miasta i gminy Twardogóra:
  -ogólnej wiedzy o ekologii,
  -zasad prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
  -wiedzy o regionie.
  Efektem konkursu będzie wyłonienie uczniów znających najlepiej powyższe trzy bloki zagadnień w dwóch kategoriach wiekowych:

– uczniowie klas V-VI SP,

– uczniowie klas VII-VIII SP.

Arkusz konkursowy będzie się składał z trzech bloków zagadnieniowych obejmujących zarówno pytania zamknięte jak i otwarte.
Czas przeznaczony na uzupełnienie testu to 45 min.

2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrz Miasta
i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego
i wchodzi w skład gminnych działań związanych z edukacją ekologiczną.

3. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę. Komisja dokona również oceny prac i wyłoni zwycięzców.

3. Laureatom konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych komisja przyzna tytuły: I, II i IIITwardogórskiego Ekożaczka.

4. Konkurs odbędzie się we czwartek 26 września 2019r. w Świetlicy Środowiskowej GOSiR w Moszycach:

– uczniowie klas V-VI SP – rozpoczęcie testu godz. 9.00,

– uczniowie klas VII-VIII SP – rozpoczęcie testu godz. 10.30.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku października

w siedzibie Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 11 o czym laureaci zostaną wcześniej powiadomieni.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie ucznia przez szkołę, rezerwuje się dla:

 • SP nr 2 im. Jana Pawła II w kategorii uczniów klas V-VI – 16 miejsc,
 • SP w Grabownie Wielkim w kategorii uczniów klas V-VI – 2 miejsca,
 • SP w Goszczu w kategorii uczniów klas V-VI – 2 miejsca,
 • SP nr 2 im. Jana Pawła II w kategorii uczniów klas VII-VIII – 16 miejsc,
 • SP w Grabownie Wielkim w kategorii uczniów klas VII-VIII – 2 miejsca,
 • SP w Goszczu w kategorii uczniów klas VII-VIII – 2 miejsca,
 1. 1. Termin zgłaszania wytypowanych przez szkoły uczestników konkursu upływa z dniem 19 września b. r. (czwartek):
 2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko ucznia, szkoła i klasa,

– imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika konkursu.

 1. Zgłoszenia uczniów do konkursu należy dokonać na adres e-mail: bibdzieci@gmail.com

1 PAŹDZIERNIKA 2019

Organizatorem dyktanda jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 1. 1. Organizatorem dyktanda jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.
 2. Celem dyktanda jest propagowanie  wśród młodzieży i dorosłych
  z terenu miasta i gminy Twardogóra zasad poprawnej pisowni w języku polskim i dbałości o piękno naszej mowy ojczystej. Zadaniem dyktanda jest wyłonienie osób znających najlepiej zasady ortografii i interpunkcji polskiej w czterech kategoriach wiekowych:

– uczniowie klas V-VI SP,

– uczniowie klas VII-VIII SP,

– uczniowie szkoły średniej,

– osoby dorosłe,

3. V Twardogórskie Wielkie Dyktando zostało objęte honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego, który będzie też fundatorem pierwszych nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych,

4. Nad przebiegiem dyktanda czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę. Komisja dokona również oceny dyktand i wyłoni zwycięzców.

5. Komisja przyzna w poszczególnych kategoriach wiekowych tytuł Twardogórskiego Mistrza Ortografii i dwóch wicemistrzów lub wyda inne postanowienie w sprawie klasyfikacji laureatów.

6. V Twardogórskie Wielkie Dyktando odbędzie się we wtorek 1 października 2019 r. w Świetlicy Środowiskowej GOSiR w Moszycach:

– uczniowie klas V-VI SP – rozpoczęcie o godz. 9.00

– uczniowie klas VII-VIII SP – rozpoczęcie o godz. 10.00

– uczniowie szkoły średniej – rozpoczęcie o godz. 11.00

– osoby dorosłe – rozpoczęcie o godz. 12.00.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie kandydata do dyktanda:

przez szkołę, rezerwuje się dla:

 • SP nr 2 im. Jana Pawła II w kategorii uczniów klas V-VI – 16 miejsc,
 • SP w Grabownie Wielkim w kategorii uczniów klas V-VI – 2 miejsca,
 • SP w Goszczu w kategorii uczniów klas V-VI – 2 miejsca,
 • SP nr 2 im. Jana Pawła II w kategorii uczniów klas VII-VIII – 16 miejsc,
 • SP w Grabownie Wielkim w kategorii uczniów klas VII-VIII – 2 miejsca,
 • SP w Goszczu w kategorii uczniów klas VII-VIII – 2 miejsca,
 • ZSP im. J. Iwaszkiewicza w Twardogórze w kategorii uczniów szkół średnich – 20 miejsc,

przez zakład pracy, rezerwuje się dla:

 • Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze – 1 miejsce,
 • Spółdzielni Inwalidów „Spamel” – 1 miejsce,
 • Firmy Gała Meble – 1 miejsce,
 • GOSiR Twardogóra – 1 miejsce,
 • MGOPS Twardogóra – 1 miejsce,
 • ZGM Twardogóra – 1 miejsce,
 • ZGK Twardogóra – 1 miejsce,
 • SZPZOZ Twardogóra – 1 miejsce,
 • CUW Gminy Twardogóra – 1 miejsce,
 • Urząd Pocztowy w Twardogórze – 1 miejsce,
 • pracowników administracyjnych lub nauczycieli miejskich i gminnych szkół oraz przedszkoli (z wyłączeniem nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy):

– Przedszkole Miejskie – 1 miejsce,

– Przedszkole Sióstr Opatrzności Bożej– 1 miejsce,

– SP nr 2 – 1 miejsca,

– ZSP – 1 miejsce,

– SP Goszcz – 1 miejsce,

– SP Grabowno Wielkie – 1 miejsce,

 • Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Twardogórze i Goszczu po 1 miejscu dla każdego związku (z wyłączeniem emerytowanych nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy),

indywidualnie, rezerwuje się:

 • dla pozostałych mieszkańców gminy – 8 miejsc, (decyduje kolejność zgłoszeń),

Zgłoszenia kandydatów (tylko w formie pisemnej)  przyjmowane

będą do godz. 18.00 w poniedziałek 23 września br. w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11, 56-416 Twardogóra lub na adres e-mail: bibdorosli@gmail.com

 • zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

w przypadku uczniów:

– imię i nazwisko ucznia, szkoła i klasa,

– imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika,
– zgodę na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 1 do regulaminu dyktanda).

w przypadku osób dorosłych:

– imię i nazwisko, numer telefonu, (nazwa zakładu pracy – w przypadku zgłoszenia przez zakład),
– zgodę na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 2 do regulaminu dyktanda).

 • uczestnicy dyktanda będą pisali swoje prace na oznaczonych symbolami kartkach zapewnionych przez bibliotekę, tym samym symbolem będzie oznaczona koperta, w której uczestnik poda swoje dane osobowe i zaklei ją, a także kartonik, z którym będzie mógł odebrać w bibliotece swoją pracę,
 • do wiadomości publicznej zostaną podane tylko nazwiska laureatów dyktanda 3 najlepszych uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych, (komisja konkursowa może zdecydować o innej klasyfikacji laureatów),
 • rozdanie nagród laureatom dyktanda odbędzie się w połowie października br.
  w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11,
  o czym osoby te zostaną poinformowane,
 • pozostałe dyktanda, wraz z zamkniętymi kopertami z danymi osobowymi (otwarte zostaną wyłącznie koperty autorów zwycięskich prac) będą do odebrania w bibliotece osobiście (po okazaniu otrzymanego podczas dyktanda kartonika ze specjalnym kodem, a także dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej) do czwartku 31 października do godz. 15.00,
 • nieodebrane prace wraz z kopertami z danymi osobowymi, zostaną zniszczone,
 • wszystkie pytania o dodatkowe informacje na temat dyktanda prosimy kierować na: adres e-mail: bibdorosli@gmail.com lub tel. 71 315-80 17.
„TWARDOGÓRSKIEGO KOROWODU BAJKOWEGO 2019 ARKA NOEGO”

 1. Organizator przemarszu: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.
 2. Uczestnicy  przemarszu:
  – zaproszeni goście,
  – grupy dzieci sześcioletnich z Miejskiego Przedszkola w Twardogórze, wraz z wychowawcami bądź innymi opiekunami grup,
  – grupy dzieci z klas IV-V ze SP w Twardogórze, Goszczu i Grabownie Wielkim wraz z wychowawcami bądź innymi opiekunami grup.
 3. Termin: piątek 7 czerwca 2019 r. w godz. 9.00 – 10.00
 4. Trasa przemarszu:

Punkt startowy: Rynek – Ratusz,
•             ul. Ratuszowa ok. 300 m,
•             rondo Żołnierzy Wyklętych,
•             ul. Wrocławska na odcinku ok. 300 m od ronda Żołnierzy Wyklętych do rodna Kresowian,
•             rondo Kresowian,
•             ul. Wrocławska na odcinku ok. 200 m
Punkt docelowy: Hala sportowo-widowiskowa w budynku GOSiR Twardogóra ul. Wrocławskiej 39

 1. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający

bezpieczeństwu innych osób obecnych, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu.

 1. Ruch pojazdów podczas przemarszu będzie chwilowo wstrzymany.
 2. Za bezpieczeństwo osób przebywających na trasie przemarszu odpowiedzialny jest organizator, a także wychowawcy przedszkolni i szkolni lub inni opiekunowie grup.
 3. Uczestnik imprezy odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez siebie podczas imprezy.
 4. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik przemarszu jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź pod wpływem innych środków odurzających, uczestnik imprezy zostanie z niej usunięty, a o fakcie tym powiadomiona zostanie Policja.
 5. Osobom obecnym na imprezie zabrania się posiadania broni i materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
 6. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do:

– wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń, wezwania ich do opuszczenia imprezy,
– wezwania Policji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz  mienia znajdującego się na terenie imprezy.

 1. W razie stwierdzenia posiadania przez osobę/uczestnika  przedmiotów,  o których mowa w pkt 10, pracownik służby porządkowej uniemożliwia ich wniesienie na imprezę oraz powiadamia o tym organizatora, który w miarę potrzeby, występuje o pomoc do Policji.
 2. Uczestnicy przemarszu zobowiązani są do zachowanie czystości w czasie trwania imprezy.
 3. Uczestnictwo w przemarszu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin wraz z programem zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora www.biblioteka.twardogora.net (tel. kontaktowy: 71 31 58 017), przesłany do zainteresowanych szkół oraz Miejskiego Przedszkola.

ORGANIZATOR

DNI TWARDOGÓRY 2019. IV TWARDOGÓRSKI KOROWÓD BAJKOWY. „ARKA NOEGO”


„Najładniejszy kostium inspirowany ARKĄ NOEGO”

konkurs

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
  im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.
 2. Konkurs jest elementem „Twardogórskiego Korowodu Bajkowego”, który jest częścią „Dni Twardogóry 2019”.
 3. Konkurs adresowany jest do uczestników „IV Twardogórskiego Korowodu Bajkowego” (uczniów zerówki z Miejskiego Przedszkola w Twardogórze i klas IV-V miejskich i gminnych szkół), a jego finał będzie miał miejsce 7 czerwca br. w Hali widowiskowo-sportowej GOSiR i Sali gimnastycznej SP nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze.
 4. Inspiracją do wykonania tegorocznego korowodowego kostiumu konkursowego jest „ARKA NOEGO”. Strój powinien być stworzony w jak największej części z materiałów/elementów garderoby/dodatków dostępnych dzieciom/młodzieży lub wykonanych samodzielnie. Pomalowana twarz może być elementem dopełniającym strój. Kostiumy kupione/wypożyczone nie będą brały udziału w konkursie,
 5. 5. Wyboru najładniejszych strojów dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, ona też przyzna laureatom nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:
  I kategoria – uczniowie zerówki,
  II kategoria – uczniowie klas IV-V SP.


DNI TWARDOGÓRY 2019. IV TWARDOGÓRSKI KOROWÓD BAJKOWY. „ARKA NOEGO”


„Najładniejszy kostium inspirowany ARKĄ NOEGO”

konkurs

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
  im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.
 2. Konkurs jest elementem „Twardogórskiego Korowodu Bajkowego”, który jest częścią „Dni Twardogóry 2019”.
 3. Konkurs adresowany jest do uczestników „IV Twardogórskiego Korowodu Bajkowego” (uczniów zerówki z Miejskiego Przedszkola w Twardogórze i klas IV-V miejskich i gminnych szkół), a jego finał będzie miał miejsce 7 czerwca br. w Hali widowiskowo-sportowej GOSiR i Sali gimnastycznej SP nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze.
 4. Inspiracją do wykonania tegorocznego korowodowego kostiumu konkursowego jest „ARKA NOEGO”. Strój powinien być stworzony w jak największej części z materiałów/elementów garderoby/dodatków dostępnych dzieciom/młodzieży lub wykonanych samodzielnie. Pomalowana twarz może być elementem dopełniającym strój. Kostiumy kupione/wypożyczone nie będą brały udziału w konkursie,
 5. 5. Wyboru najładniejszych strojów dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, ona też przyzna laureatom nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:
  I kategoria – uczniowie zerówki,
  II kategoria – uczniowie klas IV-V SP.
keyboard_arrow_up