Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

DNI TWARDOGÓRY 2019. IV TWARDOGÓRSKI KOROWÓD BAJKOWY „ARKA NOEGO”

„Najładniejszy kostium inspirowany ARKĄ NOEGO”

konkurs

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
  im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.
 2. Konkurs jest elementem „Twardogórskiego Korowodu Bajkowego”, który jest częścią „Dni Twardogóry 2019”.
 3. Konkurs adresowany jest do uczestników „IV Twardogórskiego Korowodu Bajkowego” (uczniów zerówki z Miejskiego Przedszkola w Twardogórze i klas IV-V miejskich i gminnych szkół), a jego finał będzie miał miejsce 7 czerwca br. w Hali widowiskowo-sportowej GOSiR i Sali gimnastycznej SP nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze.
 4. Inspiracją do wykonania tegorocznego korowodowego kostiumu konkursowego jest „ARKA NOEGO”. Strój powinien być stworzony w jak największej części z materiałów/elementów garderoby/dodatków dostępnych dzieciom/młodzieży lub wykonanych samodzielnie. Pomalowana twarz może być elementem dopełniającym strój. Kostiumy kupione/wypożyczone nie będą brały udziału w konkursie,
 5. 5. Wyboru najładniejszych strojów dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, ona też przyzna laureatom nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:
  I kategoria – uczniowie zerówki,
  II kategoria – uczniowie klas IV-V SP.
 1. Organizator przemarszu: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.
 2. Uczestnicy  przemarszu:
  – zaproszeni goście,
  – grupy dzieci sześcioletnich z Miejskiego Przedszkola w Twardogórze, wraz z wychowawcami bądź innymi opiekunami grup,
  – grupy dzieci z klas IV-V ze SP w Twardogórze, Goszczu i Grabownie Wielkim wraz z wychowawcami bądź innymi opiekunami grup.
 3. Termin: piątek 7 czerwca 2019 r. w godz. 9.00 – 10.00
 4. Trasa przemarszu:

Punkt startowy: Rynek – Ratusz,
•          ul. Ratuszowa ok. 300 m,
•          rondo Żołnierzy Wyklętych,
•          ul. Wrocławska na odcinku ok. 300 m od ronda Żołnierzy Wyklętych do rodna Kresowian,
•          rondo Kresowian,
•          ul. Wrocławska na odcinku ok. 200 m
Punkt docelowy: Hala sportowo-widowiskowa w budynku GOSiR Twardogóra ul. Wrocławskiej 39

 1. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający

bezpieczeństwu innych osób obecnych, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu.

 1. Ruch pojazdów podczas przemarszu będzie chwilowo wstrzymany.
 2. Za bezpieczeństwo osób przebywających na trasie przemarszu odpowiedzialny jest organizator, a także wychowawcy przedszkolni i szkolni lub inni opiekunowie grup.
 3. Uczestnik imprezy odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez siebie podczas imprezy.
 4. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik przemarszu jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź pod wpływem innych środków odurzających, uczestnik imprezy zostanie z niej usunięty, a o fakcie tym powiadomiona zostanie Policja.

10.  Osobom obecnym na imprezie zabrania się posiadania broni i materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.

11.  Służby porządkowe organizatora są uprawnione do:

– wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń, wezwania ich do opuszczenia imprezy,
– wezwania Policji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz  mienia znajdującego się na terenie imprezy.

12.  W razie stwierdzenia posiadania przez osobę/uczestnika  przedmiotów,  o których mowa w pkt 10, pracownik służby porządkowej uniemożliwia ich wniesienie na imprezę oraz powiadamia o tym organizatora, który w miarę potrzeby, występuje o pomoc do Policji.

13.  Uczestnicy przemarszu zobowiązani są do zachowanie czystości w czasie trwania imprezy.

14.  Uczestnictwo w przemarszu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

15.  Niniejszy regulamin wraz z programem zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora www.biblioteka.twardogora.net (tel. kontaktowy: 71 31 58 017), przesłany do zainteresowanych szkół oraz Miejskiego Przedszkola.

ORGANIZATOR

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KONSOLI XBOX 360 Z KINEKTEM I GIER INTERAKTYWNYCH

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZBIORACH

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE


 1. Korzystanie z gier interaktywnych znajdujących się w zbiorach Biblioteki jest bezpłatne.
 2. Przed przystąpieniem do gry należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 3. Z konsoli XBOX korzystać mogą osoby będące aktywnymi czytelnikami Biblioteki (tzn. wypożyczające miesięcznie co najmniej 1 książkę).
 4. Do korzystania z gier interaktywnych przez osobę nieletnią wymagana jest pisemna zgoda rodzica/ opiekuna prawnego i oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z gier interaktywnych (wzór w załączniku nr 1).
 5. Z konsoli korzystać można codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 13.30-14.30*. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji czasu gry osobiście lub telefonicznie. W razie nieobecności użytkownika o umówionej godzinie, po upływie 10 minut Biblioteka może udostępnić czas gry innemu użytkownikowi. Ponieważ konsola znajduje się w pokoju z księgozbiorem dla najmłodszych, w przypadku obecności czytelników, grający nie mają możliwości korzystania ze sprzętu, a grę już rozpoczętą przerywają bez wezwania bibliotekarza.
 6. Czas gry: z gry może korzystać jednorazowo 1 osoba (lub 2 jeżeli gra to umożliwia) przez 30 minut. W czasie gry w sali jest/są tylko osoba/osoby grające.
 7. Zgłaszając się do gry należy z góry określić liczbę graczy.
 8. Grać można wyłącznie w gry odpowiednie do wieku użytkownika.
 9. Rozpoczęcie i zakończenie gry następuje za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza. Konsolę  obsługuje tylko i wyłącznie bibliotekarz.
 10. Korzystając z gry należy zachować szczególną ostrożność w posługiwaniu się powierzonymi urządzeniami. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu, a w przypadku osoby nieletniej jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 11. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń o charakterze porządkowym wydawanych przez bibliotekarza.
 12. W celu zachowania bezawaryjnego działania konsoli należy:
– stosować się do poleceń osób nadzorujących sprzęt, – używać wyłącznie gier udostępnianych przez Bibliotekę, – nie wnosić jedzenia i picia do pomieszczenia z konsolą, – nie zakłócać porządku, nie hałasować oraz nie przeszkadzać użytkownikom biblioteki i grającym.
 1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z gier interaktywnych. Decyzję o czasowym pozbawieniu dostępu podejmuje dyżurujący bibliotekarz, a o stałym – Dyrektor BPMiG w Twardogórze.
 2. Gry na konsolę udostępniane są tylko i wyłącznie na miejscu.
 3. Regulamin obowiązuje od 4 lutego 2015 roku do odwołania.
* w okresie wakacji i ferii godziny korzystania z konsoli  XBOX będą ustalane wg. proponowanych wtedy harmonogramów zajęć.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ZDROWIA

 1. Niektórzy ludzie są wrażliwi na błyskające lub migoczące światła lub pojawiające się na ekranie geometryczne kształty i wzory. Mogą cierpieć na niezdiagnozowaną epilepsję lub doświadczać ataków epileptycznych podczas oglądania telewizji lub grania w gry interaktywne.
 2. Jeżeli cierpisz na epilepsję, skonsultuj się z lekarzem, zanim zaczniesz grać w gry interaktywne.
 3. Nie graj, jeśli odczuwasz zmęczenie lub senność.
 4. Graj zawsze w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, zachowując bezpieczną odległość od telewizora lub monitora komputera.
 5. Przerwij grę i natychmiast poinformuj o tym bibliotekarza, jeśli odczuwasz zawroty głowy, nudności, zmęczenie, jeżeli rozbolała Cię głowa, oczy, uszy lub odczuwasz ból w okolicy dłoni lub ramion.
 6. Bezzwłocznie udaj się do lekarza, jeżeli w czasie gry zaobserwujesz u siebie następujące objawy: kłopoty ze wzrokiem, drgawki mięśni, inne mimowolne ruchy, utrata świadomości, zawroty czy konwulsje.
 7. Gracz jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania powyższych zasad bezpieczeństwa. Przestrzeganie powyższych zasad przez dzieci powinni nadzorować rodzice / opiekunowie.


OSTRZEŻENIE O GRANIU I OGLĄDANIU FILMÓW W 3D

 1. Niektórzy ludzie mogą odczuwać dyskomfort (zmęczenie oczu, nadwyrężenie wzroku lub nudności) podczas oglądania filmów 3D lub grania w gry 3D na telewizorach 3D. Jeśli to spotka Ciebie powinieneś natychmiast przerwać to co robisz, aż do ustąpienia objawów.
 2. Przy korzystaniu z filmów 3D i gier 3D należy robić przerwy, nie mniej niż 15 minut podczas każdej godziny oglądania / grania. Twoje przerwy powinny trwać tak długo jak doświadczasz objawów, jeśli objawy utrzymują się długo, skontaktuj się z lekarzem.
 3. Wzrok małych dzieci (zwłaszcza poniżej 6 roku życia ciągle się rozwija. Rodzice powinni skonsultować się z lekarzem, zanim pozwolą dziecku oglądać filmy 3D lub grać w gry 3D.
Załącznik nr 1

ZGODA NA KORZYSTANIE Z KONSOLI XBOX 360 Z KINEKTEM

I GIER INTERAKTYWNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZBIORACH

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE

Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny zapoznałem (-am) się z „Regulaminem korzystania z konsoli XBOX 360 z kinektem i gier interaktywnych znajdujących się w zbiorach

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze,

a także ostrzeżeniami dotyczącymi zdrowia osób korzystających z konsoli XBOX.

Zezwalam na korzystanie z wyżej wymienionego sprzętu mojemu (-j) synowi/córce……………………………………………………………………………………

Ponadto oświadczam, że syn/córka nie ma przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z konsoli.

Data…………………. Podpis (imię i nazwisko) rodzica/opiekuna prawnego…………………………………..

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA

GIER PLANSZOWYCH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

W TWARDOGÓRZE

§1

Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych ze zbiorów
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze

§2

 1. Wypożyczanie gier planszowych jest bezpłatne.
 2. Wypożyczeń do domu dokonywać mogą wszyscy za okazaniem karty bibliotecznej lub ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wypożyczającego.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć jedną grę na okres 7 dni, z możliwością dokonania jednej prolongaty terminu zwrotu, gdy dana gra nie została zamówiona przez innego klienta Biblioteki.
 4. W uzasadnionych przypadkach pracownik biblioteki ma prawo odmówić wypożyczenia gry.

§3

 1. Wypożyczający zobowiązany jest do:
  a) poszanowania wypożyczonej gry
b) zgłoszenie przed wypożyczeniem stanu gry, ewentualnych braków lub uszkodzeń elementów c) terminowego zwrotu gry w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania d) prolongowania daty zwrotu gry, przed upływem terminu zwrotu
 1. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub braku elementów Wypożyczający zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem do:
a) odkupienia identycznej pozycji lub dokonania wpłaty, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej gry b) pokrycia kosztów uszkodzonej gry lub brakujących elementów (łącznie z kosztami przesyłki) jeżeli zakup brakujących elementów jest możliwy.
 1. Na sumy wpłacone tytułem zagubienia, uszkodzenia lub naprawy gier Biblioteka wydaje Wypożyczającemu pokwitowanie.

§4

 1. Za przetrzymywanie gier ponad termin określony w niniejszym Regulaminie pobierana jest kara w wysokości 2,00 zł od egzemplarza gry za każdy rozpoczęty dzień po terminie zwrotu.
 2. Za wysłanie upomnienia do Wypożyczającego o przetrzymania egzemplarza gry Wypożyczający pokrywa koszt upomnienia, który wynosi 4 zł.
 3. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymywania, zagubienia lub uszkodzenia gry powoduje pozbawienie możliwości korzystania z Wypożyczeń do czasu uregulowania należności.

§5

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 styczeń 2015r.

1. Prawo korzystania z bezpłatnego internetu mają wszyscy czytelnicy.

2. Czytelnik jest zobowiązany do wpisania się w zeszycie odwiedzin.

3. Komputery w czytelni mogą być wykorzystywane tylko do celów edukacyjnych.

4. Czas korzystania z komputera ograniczony jest do 1 godziny. W przypadku wolnych miejsc czas ten za zgodą bibliotekarza może zostać wydłużony.

5. Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalowania dodatkowego oprogramowania.

6. Użytkownikowi nie wolno zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym.

7. Zabrania się ściągania z internetu plików mp3, filmów i pirackiego oprogramowania, a także odwiedzania stron zawierających treści niecenzuralne lub niezgodne z polskim prawem.

8. Sporządzanie wydruków odbywa się za zgodą bibliotekarza i jest odpłatne zgodnie z cennikiem biblioteki.

9. Bibliotekarz ma prawo wglądu w przeglądane przez użytkownika strony www.

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy czytelnicy niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.

2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

3. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu obecności.

4. Wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę należy pozostawić na wieszaku.

5. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz palenia.

6. Książki podaje bibliotekarz.

7. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.

8. Przyniesienie do czytelni własnych książek i czasopism czytelnik zgłasza bibliotekarzowi.

9. Bibliotekarz udziela czytelnikowi informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący go temat oraz korzystania z katalogów.

10. O zbiorach, które można wypożyczać na zewnątrz informuje bibliotekarz dyżurujący.

11. Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie.

12. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.

Od 1 stycznia 2008 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze prowadzi komputerową obsługę czytelników w dziale dla dorosłych. Każdy czytelnik otrzymuje zakodowaną kartę biblioteczną oraz pisemną informację, w jaki sposób korzystać za pomocą Internetu z katalogu biblioteki w Twardogórze, jak  również z katalogów dolnośląskich bibliotek publicznych zintegrowanych w systemie ALEPH. Katalogi książek wymienionych bibliotek udostępnione są na stronie internetowej www.dzb.pl  Czytelnik czasowo przebywający poza Twardogórą może zamówić on-line egzemplarz naszej biblioteki, przez zalogowanie się na stronie www.dzb.pl Książki z innych bibliotek dolnośląskich zamawiać można jedynie za pośrednictwem biblioteki w Twardogórze. Wszystkich czytelników obowiązuje wprowadzony z dniem 1 stycznia 2008 roku „Regulamin wypożyczalni dla dorosłych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze”.

Logowanie czytelnika na stronie: www.dzb.pl:

1. przechodzimy do zakładki ZALOGUJ,
2.w polu ID użytkownika/ kod kreskowy wpisujemy: numer swojej karty bibliotecznej (09500-00000xxxx),
3.w polu HASŁO:  wpisujemy DATĘ SWOICH URODZIN w formacie: RRRRMMDD (rok, miesiąc, dzień bez spacji i znaków przestankowych),
4.z listy rozwijanej w polu ODDZIAŁ BIBLIOTEKI wybieramy: BPMiG Twardogóra,
5.klikamy: ZALOGUJ

1. Wypożyczalnia przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży do lat 15. Może z niej korzystać również młodzież starsza i dorośli.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisywaniu się do biblioteki należy okazać aktualną legitymację szkolną i wypełnić zobowiązanie przestrzegania regulaminu, które podpisują rodzice lub opiekunowie.

4.Czytelnik powinien informować bibliotekarza o każdej zmianie miejsca zamieszkania i szkoły.

5. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na miesiąc.

6. Każdy czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek oraz terminowego ich zwrotu.

7. W wypadku nieprzestrzegania terminu zwrotu książek biblioteka wysyła do czytelnika upomnienie. Czytelnik ponosi koszty związane z wysyłką upomnienia.

8. Za zagubione lub zniszczone książki odpowiadają materialnie rodzice lub opiekunowie.

9. W wypadku zagubienia bądź zniszczenia książki, należy ją odkupić lub zapłacić kwotę równą aktualnej wartości książki. Kwotę tę ustala bibliotekarz.

10. Naruszenie regulaminu może spowodować okresowe lub stałe odebranie prawa do korzystania z wypożyczalni oraz powiadomienie o tym szkoły i rodziców.

> I <

1.Z usług wypożyczalni korzystać mogą dorośli i młodzież od lat 16.

2. Przy zapisie czytelnik powinien :

 • okazać dowód osobisty, a niepełnoletni legitymację szkolną,
 • zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice.

4. Czytelnicy zobowiązani są do posiadania zakodowanej karty bibliotecznej. Pierwsza

karta jest bezpłatna. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty czytelnik płaci

za nową kartę 5 zł.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

6. Każdy czytelnik zobowiązany jest do okazania karty bibliotecznej przy

wypożyczaniu i oddawaniu książek.

7. Korzystający z Biblioteki obowiązkowo pozostawiają wierzchnie okrycia, teczki lub

torby na wieszaku.

> II <

1. Jednorazowo można wypożyczyć 10 książek na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

2. Przetrzymywanie wypożyczonych książek powoduje blokadę konta czytelnika.

3. Katalog książek Biblioteki udostępniony jest na stronie internetowej www.dzb.pl

3. Czytelnik może zamówić on-line egzemplarz biblioteczny, przez zalogowanie się na

stronie www.dzb.pl. Książkę zamówioną należy odebrać w ciągu 48 godzin.

4. Książki z księgozbioru podręcznego udostępniane są w czytelni na miejscu, a

w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z bibliotekarzem na określony czas.

> III <

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością

Biblioteki. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. W przypadku, gdy zniszczona książka nie nadaje się do dalszego użytkowania,

czytelnik zobowiązany jest odkupić taki sam tytuł lub wpłacić kwotę równoważną

wartości rynkowej książki. W wypadku uszkodzenia wydawnictwa wielotomowego

czytelnik pokrywa koszty całości.

3. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek,

pokrywa jego koszt w wysokości ustalonej przez Bibliotekę.

4. Jeżeli czytelnik, mimo wysyłanych upomnień (maksymalnie 3), odmawia zwrotu

książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich praw na drodze

sądowej.

5. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo, a w

szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania

z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta

i Gminy w Twardogórze. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do

Burmistrza Miasta i Gminy.

6. Osoby, które zapisały się do Biblioteki wyrażają zgodę na udostępnianie swoich

danych osobowych do celów statystycznych (wiek, zawód, wykształcenie).

Wypożyczanie zbiorów własnych

Biblioteka w Twardogórze udostępnia swoje zbiory bibliotekom krajowym.

1. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

 • zbiory specjalne
 • wydawnictwa wydane przed 1945 r.
 • czasopisma
 • dzieła w złym stanie zachowania
 • dzieła z podręcznego księgozbioru czytelni

2. Biblioteka wypożycza materiały biblioteczne na okres 4 tygodni. Niezwrócenie dzieł w terminie uniemożliwi dalsze korzystanie z wypożyczalni międzybibliotecznej.

3. W uzasadnionych przypadkach Wypożyczalnia Międzybiblioteczna może ustalić inny okres korzystania z materiałów bibliotecznych.

4. Biblioteka pokrywa koszty przesyłki pocztowej wysyłanej do biblioteki zamawiającej materiały, natomiast koszty odesłania materiałów pokrywa biblioteka wypożyczająca.

5.Wypożyczanie materiałów oryginalnych bibliotekom jest bezpłatne. Usługi reprograficzne są odpłatne, zgodnie z cennikiem. Koszt przesłania kopii pokrywa biblioteka zamawiająca.

6. Przy odbiorze materiałów w bibliotece należy przedłożyć rewers z pieczęcią instytucji zamawiającej i podpisem osoby wskazanej przez dyrektora placówki w złożonej uprzednio Deklaracji.

7. W wypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów ze zbiorów Biblioteki w Twardogórze biblioteka wypożyczająca zobowiązana jest do zwrotu innego egzemplarza tego samego materiału.

8. Materiały biblioteczne przesyłane przesyłką pocztową należy odpowiednio zabezpieczyć.

Sprowadzanie materiałów z innych bibliotek

9. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra sprowadza materiały biblioteczne z innych bibliotek dla potrzeb czytelników biblioteki. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest brak poszukiwanych materiałów bibliotecznych w zasobach biblioteki.

10. Prawo składania zamówień międzybibliotecznych mają czytelnicy BPMiG w Twardogórze posiadający ważną kartę biblioteczną, mający uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

11. Jednorazowo można zamówić do 5 pozycji.

12. Zamówienie w formie elektronicznej lub pisemnej powinno zawierać imię i nazwisko czytelnika, numer karty bibliotecznej, dane kontaktowe, opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji oraz nazwę instytucji ją posiadającej. W przypadku braku danych dotyczących lokalizacji zamawianych materiałów bibliotecznych należy skorzystać ze źródeł i baz danych.

13.Okres realizacji zamówień krajowych trwa zwykle od dwóch dni do tygodnia.

14. Okres korzystania z zamówionych materiałów wyznacza biblioteka wypożyczająca, czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu nie później niż na tydzień przed jego upływem.

15. W wypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest do przekazania ekwiwalentu na rzecz biblioteki-właściciela w formie przez nią ustalonej.

16.Czytelnik pokrywa koszty związane ze sprowadzeniem zamówionych publikacji.

17. Nieprzestrzeganie Regulaminu pozbawia czytelnika czasowo lub na stałe prawa do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLOIOTECZNE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA ODBYWAJA SIĘ ZGODNIE Z USTALENIAMI NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539);
 2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
  keyboard_arrow_up