Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA FANPAGE’A NA PORTALU FACEBOOK

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w  Twardogórze

Ul. Wielkopolska 11, 56 – 416 Twardogóra

Dane kontaktowe

Z  AD można się skontaktować:

– email: dyrektorbib@gmail.com

– tel.: 71 315 80 17

Inspektor Ochrony Danych

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą może również skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Danych Osobowych którym został wyznaczony Michał GOŁĄB  –  iod@twardogora.pl

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:

• polubieniu fanpage’a;

• aktywności na fanpage’u;

• treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

• podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu portalu społecznościowego Facebook;

• dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

• zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);

• inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik.

• umieszczanie zdjęć pod naszymi przez Państwa strony dobrowolne;

• treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger;

• anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu działalności AD, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu relacji związanych z działalnością prowadzoną przez AD oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości).

Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Realizacja kontaktu z użytkownikami — Messenger.

W celu umożliwienia kontaktu Administratora z użytkownikiem Administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innych miejscach niż Facebook.

Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora. Po tym czasie są one usuwane z poziomu fanpage’a Administratora, po czym Administrator nie będzie już dłużej mógł zrealizować dostępu do tych danych.

Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń.

W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, to dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.

Statystyki korzystania z usług

W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne doty¬czące korzystania z fanpage’a i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Facebooka.

Okres przetwarzania danych

Dane przetwarzane są w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.

Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.

Odbiorcy danych użytkowników

Odbiorcy danych:

W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach,

a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

• podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;

• podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

• właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield.

W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1.dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe.  Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ( art. 15 RODO)

2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

• Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie      z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

a. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/kontakt;

c. telefonicznie: 22 531 03 00

Informacja dotycząca przetwarzania ochrony danych

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.

Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych.

Jako jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych ustaliliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

1. Dane kontaktowe:

Administratorem Danych Osobowych jest:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE

ul. Wielkopolska 11
56-416 Twardogóra

reprezentowane przez Dyrektora

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:

Michał GOŁĄB – iod@twardogora.pl

2. Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 • bezpośrednio od Państwa (udział w wydarzeniach organizowanych przez placówkę, umowy, zlecenia, wykorzystanie naszych obiektów, korzystanie
  z zasobów i materiałów bibliotecznych)
 • ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

3. Jakie dane przetwarzamy?

Placówka przetwarza następujące kategorie danych:

 • dane kontaktowe,
 • dane niezbędne do statutowej działalności prowadzonej przez AD,
 • dane niezbędne w procesie zatrudnienia,
 • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy i wystawienia faktury.

4. Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 • udostępnianie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 • udział w wydarzeniach organizowanych przez placówkę,
 • celem spełnienia wymagań prawnych związanych z zatrudnieniem,
 • w celu zawarcia i wykonania umowy: umowy o świadczenie usług, inne umowy cywilnoprawne,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na AD, np. spełnienia obowiązków w przy wystawienia faktury lub rachunku.

5. Prawa dotyczące danych osobowych osób, których one dotyczą.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się Państwo do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania.

Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa:

Prawo do informacji (art. 15 RODO).

W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy i w jakim celu to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane
i czy w związku, z tym stosowane jest profilowanie.

Ponadto macie Państwo prawo dowiedzieć się, jakim odbiorcom wzgl. kategoriom odbiorców dane zostały ujawnione lub są jeszcze ujawniane; w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych. W tym przypadku macie Państwo również prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji
w związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych.

Oprócz prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odnośnie pochodzenia Państwa danych macie Państwo prawo do ich usunięcia (o ile inne przepisy nie nakładają na AD obowiązku dalszego ich przetwarzania), korekty, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach macie Państwo prawo do żądania od Administratora Danych bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz – uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).

Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.

Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO).

Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności.

Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

Przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.

Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO).

Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać
w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).

6. Podstawa prawna przetwarzania danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku, z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy,
w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1 lit. b) RODO. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega AD, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą wtedy przetwarzanie oparte jest o podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

W przypadku gdy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

7. Przekazywanie danych osobom trzecim.

Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczające poza ramy wskazane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji żądanej usługi.

Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia odpowiedniego zobowiązania prawnego. Zdarza się to wtedy, gdy jednostki państwowe (np. organy ścigania spraw karnych) proszą w formie pisemnej o informację lub istnieje zarządzenie sądu.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane tzw. państwom trzecim spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – profilowanie.

Jako jednostka świadoma odpowiedzialności w ramach obowiązków i oferowanych przez nas usług oraz strony WWW nie wykorzystujemy profilowania osób odwiedzających naszą stronę.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

dot. ewidencji czytelników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze ul. Wielkopolska 11, reprezentowana przez dyrektor Beata Pięta.

 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece Publicznej im Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze jest Michał GOŁĄB – iod@twardogora.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń miedzybibliotecznych  (w tym: ewidencję udostępniania zbiorów, kontrolę terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty należności finansowych zgodnie z Regulaminem udostępniania DBP) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą być wykorzystywane do przekazania informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w  p. 3
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty ostatniego wypożyczenia.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie  zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów do których zostały zebrane .
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze lub innych biblio0tek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 Kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSISW

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze wyznacza na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych Michał GOŁĄB e mail: iod@twardogora.pl

keyboard_arrow_up