Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Naszych dorosłych czytelników, którzy posiadają profil na FB zapraszamy do uczestnictwa w konkursie "Zagadki Narodowego Czytania".


przejdź do atykułu ...

Zapraszamy osoby z zacięciem artystycznym do udziału w kolejnej już edycji konkursu na kartkę wielkanocną!


przejdź do atykułu ...

REGULAMIN KONKURSU „LITERACKIE ZAGADKI”

&1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w  Twardogórze, Ul. Wielkopolska 11, 56 – 416 Twardogóra

2. Konkurs odbywa się na profilu FB Biblioteki.

3. Konkurs rozpoczyna się 31 sierpnia 2020 roku w chwili opublikowania posta z zadaniem konkursowym i trwać będzie do 3 września 2020 r do godz. 22.00.

&2 Cele konkursu

1. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.

2. Promocja literatury  i biblioteki.

&3 Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest rozwiązanie zagadki literackiej składającej się z trzech zadań.

&4 Uczestnicy konkursu

Konkurs jest skierowany do pełnoletnich użytkowników Facebooka, którzy w trakcie trwania konkursu odwiedzą profil Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w  Twardogórze.

&5 Zasady udziału w konkursie

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

2. Przed wysłaniem rozwiązanej zagadki Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu dostępnym na profilu oraz stronie www Organizatora.

3. Dostarczenie pracy na konkurs oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Zadanie powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.

5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs tylko 1 rozwiązanie zagadki literackiej.

6. Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo rozwiążą zagadkę konkursową zostają laureatami konkursu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy laureatów z podaniem imienia i nazwiska tych osób.

&6 Termin i warunki przyjmowania prac:

1. Rozwiązane zadania konkursowe należy wysłać tylko i wyłącznie w wiadomości prywatnej w Messengerze  do organizatora konkursu – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta W Twardogórze – do 3 września 2020 roku do godz. 22.00, podając w wiadomości imię i nazwisko.

2. Organizator, oceniając prace konkursowe, weźmie pod uwagę prawidłowe rozwiązanie wszystkich 3 zadań w zagadce literackiej oraz termin otrzymania rozwiązania.

&7 Nagrody

1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 4 września 2020 roku w godzinach 12.00-15.00 na Facebooku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

2. Dla uczestników konkursu Organizatorzy przewidują nagrody książkowe oraz dyplomy.

3. Rozdanie nagród dla laureatów konkursu odbędzie się dnia 5 września 2020 roku podczas Narodowego czytania zorganizowanego przez  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w  Twardogórze.

&8 Przetwarzanie danych osobowych

1. Informacja o tym jak przetwarzane są dane osobowe jest zawarta pod adresem https://biblioteka.twardogora.net/rodo.html

2. Załącznik nr 1 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku

& Postanowienia końcowe

1. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

2.  Wszelki roszczenia dotyczące konkursu i jego wyników należy zgłaszać w siedzibie Organizatora – tj .Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w  Twardogórze przy ulicy Wielkopolskiej 11.

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „BELGIJSKIE CIEKAWOSTKI”

 1. W 2011 roku Biblioteka Publiczna we współpracy ze SP w Goszczu rozpoczęła organizację cyklu imprez kulturalno-oświatowych „Poznajemy kraje Unii Europejskiej”. W roku bieżącym przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania, po Irlandii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Grecji, Szwecji i Bułgarii, będzie Belgia (państwo i jego szeroko pojęta kultura).
 2. 2. Zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i uczniów szkoły średniej z terenu miasta i gminy Twardogóra do udziału w konkursie plastycznym „Belgijskie ciekawostki”.
 3. Celem konkursu jest: rozwijanie i promowanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży oraz poszerzanie zakresu wiadomości młodych ludzi na temat państw należących do Unii Europejskiej.
 4. 4. Praca plastyczna zgłoszona na konkurs może przedstawiać dowolną, szeroko pojętą belgijską ciekawostkę.
 5. 5. Uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę wykonaną w dowolnej technice plastycznej w formacie A4.
 6. 6. Na rysunku powinna zostać zamieszczona nazwa przedstawionej belgijskiej ciekawostki. Natomiast na odwrocie pracy powinny zostać zamieszczone następujące informacje: imię i nazwisko wykonawcy, klasa/wiek, przedszkole/szkoła, nazwisko opiekuna artystycznego (wychowawcy).
 7. 7. Termin składania prac w dziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze  przy ul. Wielkopolskiej 11 upływa 30 marca br.
 8. Prace uczestników konkursu będą prezentowane na wystawie w pomieszczeniach biblioteki oraz w czasie obchodów 10 rocznicy imprezy w SP w Goszczu.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbędzie się w kwietniu br. w czasie bibliotecznego/szkolnego Dnia Belgii w SP w Goszczu – o czym szkoły zostaną powiadomione. Laureaci konkursu  będą uczestniczyć w zabawie przybliżającej Belgię i jej kulturę. W programie m. in. taniec, piosenka i kuchnia belgijska.

10. Załączniki do regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku (wypełniają tylko rodzice laureatów konkursu). Druk zostanie wysłany do szkoły po raz drugi wraz z wykazem laureatów.

11. Wiadomości na temat wyników konkursu (wraz z udostępnieniem danych osobowych laureatów) oraz relacja z jego finału będą publikowane:|

– na stronie internetowej twardogórskiej Biblioteki Publicznej www.biblioteka.twardogora.net i na Facebooka biblioteki,

– na stronie Gminy Twardogóra www.twardogora.pl, w Twardogórskim Informatorze Samorządowym, na gminnym Facebooku,

– w Panoramie Oleśnickiej i Gazecie Sycowskiej,

– na stronie Szkoły Podstawowej w Goszczu – www.spgoszcz.twardogora.pl i na szkolnym Facebooku.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze serdecznie zaprasza DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM. 

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i szkoły średniej z terenu miasta i gminy Twardogóra, a także całych rodzin (dziadkowie, rodzice, dzieci, ciocie, wujkowie itp.). Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w konkursie zarówno w kategorii szkolnej, jak i rodzinnej.
 3. Cele konkursu:

– popularyzowanie polskich tradycji świątecznych,

– pogłębianie wiedzy nt. symboliki wielkanocnej,

– kształtowanie postaw szacunku do tradycji,

– propagowanie tradycji i folkloru związanego z obchodami Świat Wielkanocnych,

– rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej,

– umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu.

 1. Wymogi dotyczące prac:

– prace w formacie kartki pocztowej (A-5),

– wykonanie w technice, umożliwiającej bezstratny dla wizerunku skan pracy,

– nie będą oceniane prace z elementami 3D

tylko i wyłącznie na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego ( w przypadku kategorii szkolnej),
imiona i nazwiska członków rodziny, wiek, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy ( w przypadku kategorii rodzinnej).

 1. Na konkurs do biblioteki powinny być zgłoszone prace wybrane wcześniej podczas eliminacji szkolnych.
 2. Oceny prac w siedzibie Organizatora dokona trzyosobowe jury powołane przez dyrektora biblioteki, przyznając nagrody i wyróżnienia. Werdykt jury konkursowego jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

Kryteria oceny:

– zgodność pracy z tematem, a także z celami konkursu,

– pomysłowość, oryginalność,

– estetyka wykonania i wkład pracy,

 1. Prace należy złożyć za pośrednictwem przedszkola/szkoły w siedzibie Organizatora, w Twardogórze ul. Wielkopolska 11, do dnia 16 marca br. do godz. 18.00.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku i wykorzystania na cele promocyjne wzorów kart wielkanocnych na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze lub Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom, przewidywane jest przed Świętami Wielkanocnymi, o czym laureaci zostaną powiadomieni.
 4. Prace zgłoszone do konkursu będą prezentowane w bibliotece na wystawie pokonkursowej.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie.
 6. Załączniki do regulaminu konkursu:

– Załącznik nr 1 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
– Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie wizerunku wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez organizatora konkursu. (wypełniają tylko rodzice laureatów konkursu). Druk zostanie wysłany do szkoły po raz drugi wraz z wykazem laureatów.

 1. Wiadomości na temat wyników konkursu (wraz z udostępnieniem danych osobowych laureatów) oraz relacja z jego finału będą publikowane:|
 • na stronie internetowej twardogórskiej Biblioteki Publicznej www.biblioteka.twardogora.net i na Facebooka biblioteki,
 • na stronie Gminy Twardogóra www.twardogora.pl, w Twardogórskim Informatorze Samorządowym, na gminnym Facebooku,
 • w Panoramie Oleśnickiej i Gazecie Sycowskiej.

Organizatorem XXIX Gminnego Konkursu Recytatorskiego jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

Biblioteka zaprasza wszystkie szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Twardogóra do udziału w XXIX Gminnym Konkursie Recytatorskim uczniów klas I-IV SP nazywanym dalej konkursem.

Wiosenna edycja konkursu recytatorskiego adresowana jest do uczniów klas I-IV szkół podstawowych i odbędzie się 2 kwietnia br. (czwartek) w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie o godz. 9.00.

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

 1. Celem konkursu jest przybliżanie i popularyzacja poezji i prozy wśród uczniów szkół podstawowych.
 1. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego.
 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-IV szkół podstawowych.
 2. O doborze repertuaru (poezja, proza) decydują recytatorzy i ich opiekunowie. Jednak muszą to być utwory opublikowane.
 3. W czasie konkursu dzieci zostaną podzielone na dwie grupy wiekowe:
 • I grupa – dzieci z klas I-II SP,
 • II grupa – dzieci z klas III-IV SP.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie uczniów jest przygotowanie recytacji jednego utworu – może to być poezja lub fragment prozy
 2. Do konkursu powinny być zgłoszone dzieci wyłonione w drodze eliminacji szkolnych. Rezerwuje się dla poszczególnych szkół możliwość zgłoszenia następującej liczby recytatorów:

– SP nr 2 w Twardogórze – 38 osób,
– SP w Goszczu – 7 osób,

– SP w Grabownie Wielkim – 6 osób.

 1. Zgłoszenie (w formie listy) powinno zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko dziecka,
 • klasa,
 • imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu,
 • imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna przygotowującego recytatora.
 1. Listy uczestników prosimy dostarczyć na adres biblioteki lub adres e-mailowy: bibdzieci@gmail.com do piątku 27 marca br.
 2. Załączniki do regulaminu konkursu:

– Załącznik nr 1 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

– Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie wizerunku wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez organizatora konkursu.

 1. Wiadomości na temat wyników konkursu (wraz z udostępnieniem danych osobowych laureatów) oraz relacja z jego finału będą publikowane:|
 • na stronie internetowej twardogórskiej Biblioteki Publicznej www.biblioteka.twardogora.net i na Facebooka biblioteki,
 • na stronie Gminy Twardogóra www.twardogora.pl, w Twardogórskim Informatorze Samorządowym, na gminnym Facebooku,
 • w Panoramie Oleśnickiej i Gazecie Sycowskiej.

Organizatorem IX Gminnego Konkursu Recytatorskiego przedszkolaków jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

Biblioteka zaprasza wszystkie przedszkola oraz szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi z terenu miasta i gminy Twardogóra do udziału w IX Gminnym Konkursie Recytatorskim przedszkolaków nazywanym dalej konkursem.

Konkurs adresowany do 4, 5 i 6-latków odbędzie się 26 marca br. (czwartek) w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie o godz. 9.00.

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

 1. Celem konkursu jest przybliżanie i popularyzacja poezji i prozy wśród przedszkolaków.
 2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego.
 3. Uczestnikami konkursu są dzieci 4, 5 i 6-letnie.
 4. O doborze repertuaru (poezja, proza) decydują recytatorzy i ich opiekunowie.
 5. W czasie konkursu dzieci zostaną podzielone na trzy grupy wiekowe:
 • I grupa – dzieci 4-letnie,
 • II grupa – dzieci 5-letnie,
 • III grupa – dzieci 6-letnie.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie przedszkolaków jest przygotowanie recytacji jednego utworu – może to być poezja, proza lub fragment prozy.
 2. Do konkursu powinny być zgłoszone dzieci wyłonione w drodze eliminacji przedszkolnych/szkolnych:

–        rezerwuje się dla poszczególnych placówek następującą liczbę recytatorów:

a) Miejskie Przedszkole w Twardogórze – 20 osób,

b) Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej – 4 osoby,

c)  Szkoła Podstawowa w Goszczu – 4 osoby,

d)  Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim – 4 osoby.

 1. 8. Zgłoszenie (w formie listy) powinno zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek, przedszkole/szkoła,
 • imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu,
 • imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna przygotowującego recytatora.
 1. 9. Listy uczestników prosimy dostarczyć na adres biblioteki lub adres e-mailowy: bibdzieci@gmail.com do piątku 20 marca br.

10. Załączniki do regulaminu konkursu:

– Załącznik nr 1 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

– Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie wizerunku wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez organizatora konkursu.

11. Wiadomości na temat wyników konkursu (wraz z udostępnieniem danych osobowych laureatów) oraz relacja z jego finału będą publikowane:|

 • na stronie internetowej twardogórskiej Biblioteki Publicznej www.biblioteka.twardogora.net i na Facebooka biblioteki,
 • na stronie Gminy Twardogóra www.twardogora.pl, w Twardogórskim Informatorze Samorządowym, na gminnym Facebooku,
 • w Panoramie Oleśnickiej i Gazecie Sycowskiej.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Wł. St. Reymonta w Twardogórze

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

 1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych

  i szkoły średniej z terenu gminy Twardogóra, a także całych rodzin (dziadkowie, rodzice, dzieci, ciocie, wujkowie itp.). Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w konkursie zarówno w kategorii szkolnej, jak i rodzinnej.

 2. Każdy uczestnik konkursu (przedszkolak, uczeń, rodzina) może zgłosić do oceny jeden pierniczek świąteczny (z zastrzeżeniem zapisu z pkt. 1).

 3. Pierniczek świąteczny może być wykonany w dowolnej technice plastycznej i z wykorzystaniem dowolnych materiałów. Formę płaską pierniczka – rysunek, polecamy szczególnie dzieciom młodszym. Format rysunku nie może być większym niż A4. Natomiast forma przestrzenna nie powinna być wyższa i szersza niż 40 cm.

 4. Każda praca powinna być opisana. Informacja powinna zawierać następujące dane: imię 
  i nazwisko wykonawcy, klasa (grupa wiekowa), szkoła, imię i nazwisko wychowawcy (nauczyciela plastyki), w przypadku kategorii rodzinnej: nazwisko rodziny i telefon kontaktowy.

 5. Prace konkursowe należy składać w dziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze, przy ul. Wielkopolskiej 11 do 30 listopada br.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom, przewidywane jest przed Świętami Bożego Narodzenia, o czym laureaci zostaną powiadomieni.

 7. Prace zgłoszone do konkursu będą prezentowane w bibliotece na wystawie pokonkursowej.


Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

28 LISTOPADA 2019 r.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień muzycznych młodzieży, stwarzanie możliwości publicznych występów w gronie młodych wokalistów z różnych szkół oraz popularyzacja poezji śpiewanej. Laureaci konkursu mogą liczyć na dalsze działania promocyjne.
 2. 2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego.
 3. Do organizacji konkursu mogą włączyć się także inne instytucje i organizacje.

3.   Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę, która dokona oceny poziomu wykonania utworów i wyłoni zwycięzców.

4.  XXVIII Gminny Konkurs Poezji Śpiewanej odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek), w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie konkursu o godz. 9.00.

WARUNKI UCZESTNICTWA

l  Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich z terenu gminy Twardogóra (uczęszczających tu do szkoły, bądź zamieszkujących na terenie gminy).

l  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie dwóch utworów śpiewanych w języku polskim. Wokalista prezentuje jeden utwór. W szczególnych przypadkach komisja może wysłuchać drugiego utworu. Czas wykonania dwóch prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

l  W prezentacjach wokalnych występują tylko i wyłącznie soliści.

l  Warunkiem uczestnictwa jest opanowanie tekstu utworu na pamięć.

l  Uczniowi może towarzyszyć akompaniament instrumentalny, składający się najwyżej z 3 instrumentów lub akompaniament automatyczny. Wyklucza się korzystanie  z półplaybacków.

l  Kryteria oceny:

– dobór repertuaru,

– dykcja,

– intonacja,

– ogólny wyraz artystyczny.

l  Termin zgłoszenia uczestników przez gminne szkoły , bądź samodzielnego zgłaszania się do konkursu (tylko w przypadku uczniów szkół średnich uczęszczających do szkół poza gminą) upływa z dniem 22 listopada b. r. (piątek).

l  Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko uczestnika, szkoła, klasa,

– imię i nazwisko autora tekstu i kompozytora

(może być własna twórczość),

– tytuł wykonywanego utworu,

– imię i nazwisko osoby przygotowującej.

l  Zgłoszenia młodzieży do konkursu należy nadsyłać na adres biblioteki: Twardogóra, ul. Wielkopolska 11, zgłaszać telefonicznie (71)315-08-17 albo na e-mail: bibdzieci@gmail.com

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

21 LISTOPADA 2019 r.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień młodzieży w zakresie recytacji, stwarzanie możliwości publicznych występów w gronie rówieśników z różnych szkół oraz popularyzacja poezji.
 2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego.
 3. Do organizacji konkursu mogą włączyć się także inne instytucje i organizacje.
 4. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę, która dokona oceny poziomu wykonania utworów i wyłoni zwycięzców. Laureaci konkursu ze szkół podstawowych i gimnazjum przechodzą do etapu następnego – powiatowego w Oleśnicy.
 5. XXVIII Gminny Konkurs Recytatorski odbędzie się 21 listopada 2019 r. (czwartek) w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie konkursu o godz. 9.00.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej,  oraz uczniów szkół średnich, którzy uczęszczają do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, bądź są mieszkańcami gminy, ale uczęszczają do szkoły średniej poza gminą.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie dwóch utworów: poezji i fragmentu prozy. Uczeń prezentuje 1 wybrany przez siebie utwór. W szczególnych przypadkach komisja może wysłuchać drugiego utworu. Czas wykonania dwóch prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.
 • Uczestnicy konkursu oceniani będą według następujących kryteriów:

interpretacja, komunikatywność,

dobór tekstu,

dykcja,

ogólne wrażenie.

 • Podkreślamy, że konkurs recytatorski bezwzględnie eliminuje gest jako dodatkowy, wspomagający element prezentacji (ekspresji).
 • Termin zgłaszania wytypowanych recytatorów przez gminne szkoły, bądź samodzielnego zgłaszania się do konkursu (tylko w przypadku uczniów szkół średnich uczęszczających do szkół poza gminą) upływa z dniem 15 listopada b. r. (piątek).
 • Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

–   imię i nazwisko ucznia, szkoła i klasa,

–  imię i nazwisko autora wykonywanych utworów oraz ich tytuły, (pierwszy podany na liście utwór będzie traktowany jako wybrany do recytacji na XXVIII Gminnym Konkursie Recytatorskim młodzieży szkolnej)

– imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika konkursu.

 • Zgłoszenia uczniów do konkursu należy nadsyłać na adres biblioteki: ul. Wielkopolska 11,  56-416 Twardogóra, zgłaszać telefonicznie:

tel.: (071) 315-80-17 lub na adres e-mail: bibdzieci@gmail.com


keyboard_arrow_up