Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

W załączniku regulamin IX Gminnego Konkursu Recytatorskiego Przedszkolaków 2022.


przejdź do atykułu ...

W załączniku regulamin Konkursu Kartka Wielkanocna 2022.


przejdź do atykułu ...

W załączniku  Regulamin XXIX Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla klas I-IV rok 2022.


przejdź do atykułu ...

UWAGA!!! KONKURS „Noworoczne zagadki”!!!


przejdź do atykułu ...

Zapraszamy Wszystkich, którzy lubią tworzyć do  udziału w konkursie plastycznym "Karta bożonarodzeniowa".


przejdź do atykułu ...

Naszych dorosłych czytelników, którzy posiadają profil na FB zapraszamy do uczestnictwa w konkursie "Zagadki Narodowego Czytania".


przejdź do atykułu ...

Zapraszamy osoby z zacięciem artystycznym do udziału w kolejnej już edycji konkursu na kartkę wielkanocną!


przejdź do atykułu ...

REGULAMIN KONKURSU „LITERACKIE ZAGADKI”

&1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w  Twardogórze, Ul. Wielkopolska 11, 56 – 416 Twardogóra

2. Konkurs odbywa się na profilu FB Biblioteki.

3. Konkurs rozpoczyna się 31 sierpnia 2020 roku w chwili opublikowania posta z zadaniem konkursowym i trwać będzie do 3 września 2020 r do godz. 22.00.

&2 Cele konkursu

1. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.

2. Promocja literatury  i biblioteki.

&3 Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest rozwiązanie zagadki literackiej składającej się z trzech zadań.

&4 Uczestnicy konkursu

Konkurs jest skierowany do pełnoletnich użytkowników Facebooka, którzy w trakcie trwania konkursu odwiedzą profil Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w  Twardogórze.

&5 Zasady udziału w konkursie

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

2. Przed wysłaniem rozwiązanej zagadki Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu dostępnym na profilu oraz stronie www Organizatora.

3. Dostarczenie pracy na konkurs oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Zadanie powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.

5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs tylko 1 rozwiązanie zagadki literackiej.

6. Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo rozwiążą zagadkę konkursową zostają laureatami konkursu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy laureatów z podaniem imienia i nazwiska tych osób.

&6 Termin i warunki przyjmowania prac:

1. Rozwiązane zadania konkursowe należy wysłać tylko i wyłącznie w wiadomości prywatnej w Messengerze  do organizatora konkursu – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta W Twardogórze – do 3 września 2020 roku do godz. 22.00, podając w wiadomości imię i nazwisko.

2. Organizator, oceniając prace konkursowe, weźmie pod uwagę prawidłowe rozwiązanie wszystkich 3 zadań w zagadce literackiej oraz termin otrzymania rozwiązania.

&7 Nagrody

1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 4 września 2020 roku w godzinach 12.00-15.00 na Facebooku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

2. Dla uczestników konkursu Organizatorzy przewidują nagrody książkowe oraz dyplomy.

3. Rozdanie nagród dla laureatów konkursu odbędzie się dnia 5 września 2020 roku podczas Narodowego czytania zorganizowanego przez  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w  Twardogórze.

&8 Przetwarzanie danych osobowych

1. Informacja o tym jak przetwarzane są dane osobowe jest zawarta pod adresem https://biblioteka.twardogora.net/rodo.html

2. Załącznik nr 1 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku

& Postanowienia końcowe

1. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

2.  Wszelki roszczenia dotyczące konkursu i jego wyników należy zgłaszać w siedzibie Organizatora – tj .Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w  Twardogórze przy ulicy Wielkopolskiej 11.

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „BELGIJSKIE CIEKAWOSTKI”

 1. W 2011 roku Biblioteka Publiczna we współpracy ze SP w Goszczu rozpoczęła organizację cyklu imprez kulturalno-oświatowych „Poznajemy kraje Unii Europejskiej”. W roku bieżącym przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania, po Irlandii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Grecji, Szwecji i Bułgarii, będzie Belgia (państwo i jego szeroko pojęta kultura).
 2. 2. Zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i uczniów szkoły średniej z terenu miasta i gminy Twardogóra do udziału w konkursie plastycznym „Belgijskie ciekawostki”.
 3. Celem konkursu jest: rozwijanie i promowanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży oraz poszerzanie zakresu wiadomości młodych ludzi na temat państw należących do Unii Europejskiej.
 4. 4. Praca plastyczna zgłoszona na konkurs może przedstawiać dowolną, szeroko pojętą belgijską ciekawostkę.
 5. 5. Uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę wykonaną w dowolnej technice plastycznej w formacie A4.
 6. 6. Na rysunku powinna zostać zamieszczona nazwa przedstawionej belgijskiej ciekawostki. Natomiast na odwrocie pracy powinny zostać zamieszczone następujące informacje: imię i nazwisko wykonawcy, klasa/wiek, przedszkole/szkoła, nazwisko opiekuna artystycznego (wychowawcy).
 7. 7. Termin składania prac w dziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze  przy ul. Wielkopolskiej 11 upływa 30 marca br.
 8. Prace uczestników konkursu będą prezentowane na wystawie w pomieszczeniach biblioteki oraz w czasie obchodów 10 rocznicy imprezy w SP w Goszczu.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbędzie się w kwietniu br. w czasie bibliotecznego/szkolnego Dnia Belgii w SP w Goszczu – o czym szkoły zostaną powiadomione. Laureaci konkursu  będą uczestniczyć w zabawie przybliżającej Belgię i jej kulturę. W programie m. in. taniec, piosenka i kuchnia belgijska.

10. Załączniki do regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku (wypełniają tylko rodzice laureatów konkursu). Druk zostanie wysłany do szkoły po raz drugi wraz z wykazem laureatów.

11. Wiadomości na temat wyników konkursu (wraz z udostępnieniem danych osobowych laureatów) oraz relacja z jego finału będą publikowane:|

– na stronie internetowej twardogórskiej Biblioteki Publicznej www.biblioteka.twardogora.net i na Facebooka biblioteki,

– na stronie Gminy Twardogóra www.twardogora.pl, w Twardogórskim Informatorze Samorządowym, na gminnym Facebooku,

– w Panoramie Oleśnickiej i Gazecie Sycowskiej,

– na stronie Szkoły Podstawowej w Goszczu – www.spgoszcz.twardogora.pl i na szkolnym Facebooku.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze serdecznie zaprasza DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM. 

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i szkoły średniej z terenu miasta i gminy Twardogóra, a także całych rodzin (dziadkowie, rodzice, dzieci, ciocie, wujkowie itp.). Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w konkursie zarówno w kategorii szkolnej, jak i rodzinnej.
 3. Cele konkursu:

– popularyzowanie polskich tradycji świątecznych,

– pogłębianie wiedzy nt. symboliki wielkanocnej,

– kształtowanie postaw szacunku do tradycji,

– propagowanie tradycji i folkloru związanego z obchodami Świat Wielkanocnych,

– rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej,

– umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu.

 1. Wymogi dotyczące prac:

– prace w formacie kartki pocztowej (A-5),

– wykonanie w technice, umożliwiającej bezstratny dla wizerunku skan pracy,

– nie będą oceniane prace z elementami 3D

tylko i wyłącznie na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego ( w przypadku kategorii szkolnej),
imiona i nazwiska członków rodziny, wiek, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy ( w przypadku kategorii rodzinnej).

 1. Na konkurs do biblioteki powinny być zgłoszone prace wybrane wcześniej podczas eliminacji szkolnych.
 2. Oceny prac w siedzibie Organizatora dokona trzyosobowe jury powołane przez dyrektora biblioteki, przyznając nagrody i wyróżnienia. Werdykt jury konkursowego jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

Kryteria oceny:

– zgodność pracy z tematem, a także z celami konkursu,

– pomysłowość, oryginalność,

– estetyka wykonania i wkład pracy,

 1. Prace należy złożyć za pośrednictwem przedszkola/szkoły w siedzibie Organizatora, w Twardogórze ul. Wielkopolska 11, do dnia 16 marca br. do godz. 18.00.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku i wykorzystania na cele promocyjne wzorów kart wielkanocnych na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze lub Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom, przewidywane jest przed Świętami Wielkanocnymi, o czym laureaci zostaną powiadomieni.
 4. Prace zgłoszone do konkursu będą prezentowane w bibliotece na wystawie pokonkursowej.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie.
 6. Załączniki do regulaminu konkursu:

– Załącznik nr 1 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
– Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie wizerunku wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez organizatora konkursu. (wypełniają tylko rodzice laureatów konkursu). Druk zostanie wysłany do szkoły po raz drugi wraz z wykazem laureatów.

 1. Wiadomości na temat wyników konkursu (wraz z udostępnieniem danych osobowych laureatów) oraz relacja z jego finału będą publikowane:|
 • na stronie internetowej twardogórskiej Biblioteki Publicznej www.biblioteka.twardogora.net i na Facebooka biblioteki,
 • na stronie Gminy Twardogóra www.twardogora.pl, w Twardogórskim Informatorze Samorządowym, na gminnym Facebooku,
 • w Panoramie Oleśnickiej i Gazecie Sycowskiej.
keyboard_arrow_up