Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności biblioteka.twardogora.pl

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteka.twardogora.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zdjęcia posiadają opisy
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Dysma, Anna Rydzyk.
 • E-mail: dzieci@biblioteka.twardogora.pl
 • Telefon: 71 315 80 17

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze
 • Adres: ul. Wielkopolska, 11
  56-416 Twardogóra
 • E-mail: dyrektor@biblioteka.twardogora.pl
 • Telefon: 71 315 80 17

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka prowadzi swoja działalność w 3 budynkach.

1. Budynek główny biblioteki znajduje się w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 11.

Wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci znajdują się na pierwszym piętrze budynku – z wejściem od ul. Lipowej, a czytelnia internetowa na parterze z wejściem od ul. Wielkopolskiej (w październiku ubiegłego roku czytelnia internetowa została przeniesiona na piętro do sali wystawienniczej, a na parterze stworzono biuro animatorów kultury).

Wejście główne do biblioteki – od ul. Lipowej – nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wejście od ul. Wielkopolskiej jest w pełni przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, jednak w budynku nie ma windy i nie ma możliwości wjazdu na pierwsze piętro – z czytelni internetowej/biura animatorów kultury – do wypożyczalni i oddziału dla dzieci. W razie potrzeby pracownicy biblioteki schodzą do czytelni internetowej/biura animatorów kultury i tam obsługują osoby ze szczególnymi potrzebami chcące skorzystać z wypożyczalni i oddziału dla dzieci. Czytelnia internetowa/biuro animatorów kultury posiada toaletę przystosowaną dla osób ze szczególnymi potrzebami.

2. Budynek filii bibliotecznej w Goszczu znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Rynek 20 i nie jest wyposażony w windę.

3. Budynek filii bibliotecznej w Grabownie Wielkim mieści się w budynku SP w Grabownie Wielkim i jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników

Inne informacje i oświadczenia

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Dysma, biuro@bajt-pc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 315 00 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up