Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

WIERSZEM I PROZĄ – LITERACKA PODRÓŻ PO DOLINIE BARYCZY

REGULAMIN
KONKURSU LITERACKIEGO

„WIERSZEM I PROZĄ – LITERACKA PODRÓŻ PO DOLINIE BARYCZY” realizowanego w ramach
Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych dla Doliny Baryczy WIE 2017.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze
ogłasza w ramach Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych (WIE) dla Doliny Baryczy w roku 2017 konkurs literacki dla dzieci i młodzieży o zasięgu regionalnym
„Wierszem i prozą – literacka podróż po Dolinie Baryczy”.

1. W organizacji konkursu bibliotekę w Twardogórze wspierać będą: Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy oraz biblioteki publiczne z terenu Doliny Baryczy.
2. Konkurs ma na celu: rozwijanie i promowanie zdolności literackich dzieci i młodzieży, „zatrzymanie pamięci” o miejscach, osobach, wydarzeniach lokalnie ważnych, uchwycenie spojrzenia młodych osób na ich „Małą Ojczyznę”.
3.Konkurs obejmuje swym zasięgiem wszystkie placówki szkolne z terenu Doliny Baryczy z województw dolnośląskiego i wielkopolskiego.
4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (I kategoria wiekowa), gimnazjalistów (II kategoria wiekowa) oraz uczniów szkół średnich (III kategoria wiekowa).
5.Do konkursu mogą być zgłoszone prace napisane prozą lub wierszem. Kryteria oceny prac:
merytoryczne, oryginalne, ciekawe i samodzielne ujęcie tematu – od 0 do 30 pkt.,

– zachowanie konwencji wybranego gatunku pracy – od 0 do 10 pkt.,

– poprawność językowa i stylistyczna pracy – od 0 do 10 pkt.

6.Etapy konkursu:

organizacyjno-rekrutacyjny:
– do 16 marca 2017 – ogłoszenie WIE w serwisie edukacja.barycz.pl,
– do 5 kwietnia 2017 – termin naboru placówek do uczestnictwa w konkursie,
szkolny:
– 6 kwietnia – 16 maja 2017 – pisanie tekstów literackich przez dzieci i młodzież, wykonywanie fotografii lub rysunku będącego ilustracją tekstu, ocena prac/eliminacje szkolne, zamieszczenie w serwisie edukacja.barycz.pl. 3 najlepszych prac (tekst/ilustracja)  – decyduje punktacja w poszczególnych kategoriach wiekowych w obrębie szkoły,

regionalno-podsumowujący:

– 17 maja -12 czerwca 2017 – ocena prac na szczeblu regionalnym, rozstrzygnięcie konkursu,

– czerwiec 2017 (przed końcem roku szkolnego) –  ogłoszenie wyników konkursu w  serwisie edukacja.barycz.pl, nagrodzenie laureatów w siedzibie Biblioteki Publicznej  w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 11,

– czerwiec-lipiec 2017 – relacja pokonkursowa w serwisie edukacja.barycz.pl

Wymagania techniczne w stosunku do tekstów literackich/ilustracji tekstu:

– praca napisana prozą – nie dłuższa niż 1 strona A4, czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12-ka,

– praca napisana wierszem – mieszcząca się na 1 stronie A4, czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12-ka,

– fotografia lub rysunek dołączony do tekstu będzie pełnić tylko i wyłącznie rolę ilustrującą, nie będzie podlegał ocenie,

– umieszczenie tekstu i rysunku w serwisie odbywać się będzie w formie elektronicznej, rysunek w postaci jpg, tekst wiersza/prozy przeniesiony (skopiowany) do serwisu. Dokładna instrukcja na temat umieszczania zasobów zostanie zamieszczona w serwisie edukacja.barycz.pl. 

Wymagania techniczne w stosunku do danych osobowych autora pracy:

na etapie szkolnym:

praca powinna być oznaczona godłem (symbolem graficznym wymyślonym przez autora pracy), symbolem grupy wiekowej np. I kategoria wiekowa, oraz zawierać informację o tematyce: miejsce, osoba, wydarzenie. Tym samym godłem powinien być opatrzony także materiał ilustrujący tekst,

– do pracy powinna być dołączona zaklejona koperta (opatrzona tym samym godłem co praca/materiał ilustracyjny) z danymi osobowymi: imię i nazwisko, szkoła, klasa, telefon kontaktowy itp., a także klauzulą o następującej treści:
– w przypadku osób pełnoletnich:

1. Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do materiału………………………………………….., zgłoszonego do inicjatywy edukacyjnej pod tytułem: „Wierszem i prozą – literacka podróż po Dolinie Baryczy”, w ramach WIE 2017, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu/inicjatywy.

3. Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających mój wizerunek przez organizatora w/w. inicjatywy dla celów promocyjnych, informacyjnych, reklamowych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.

4. Z chwilą doręczenia/zamieszczenia pracy związanej z inicjatywą edukacyjną w serwisie edukacja.barycz.pl, Organizator nabywa licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

…………………………………….. (podpis osoby dorosłej).

– w przypadku osób niepełnoletnich:

1. Oświadczam, że mojemu niepełnoletniemu synowi/córce ………………………….. (imię i nazwisko dziecka) przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do materiału ……………………………………………, zgłoszonego do inicjatywy edukacyjnej pod tytułem „Wierszem i prozą – literacka podróż po Dolinie Baryczy”, w ramach WIE 2017, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego niepełnoletniego syna/córki ……………………………. (imię i nazwisko dziecka) na potrzeby promocji konkursu/inicjatywy.

3. Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających  wizerunek mojego dziecka………………………………….przez organizatora w/w. inicjatywy dla celów promocyjnych, informacyjnych, reklamowych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu.

4. Z chwilą doręczenia/zamieszczenia pracy związanej z inicjatywą edukacyjną w serwisie edukacja.barycz.pl, Organizator nabywa licencję niewyłącznąupoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

…………………………………….. (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

– szkoła przechowuje i udostępnia/doręcza organizatorowi w/w dokumenty papierowe lub elektroniczne.

na etapie regionalnym:

– umieszczone  w serwisie prace wraz z materiałem ilustracyjnym powinny być opatrzone danymi osobowymi autora/kwalifikacją wiekową i tematyczną  (np. I kategoria wiekowa, miejsce).

  1. Szkoła, która zdecyduje się wziąć udział w konkursie powinna zgłosić to za pomocą zeskanowanej karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu) na adres e-mailowy: bibdzieci@go2.pl do Biblioteki Publicznej w Twardogórze do 5 kwietnia br.
  2. W eliminacjach szkolnych wyłonione zostaną 3 najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych, ocenione przez powołaną przez szkołę komisję konkursową.
  3. W eliminacjach regionalnych dokonanych w serwisie edukacja.barycz.pl przez komisję złożoną m. in. z członków Rady Społecznej/przedstawicieli Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy zostaną przyznane 3 nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych. Komisja może również zdecydować o przyznaniu wyróżnień lub innej liczby nagród.
  4. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Bibliotece Publicznej w Twardogórze: tel.: 71 315 80 17, e-mail: bibdzieci@go2.pl

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up