Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

1. Wypożyczalnia przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży do lat 15. Może z niej korzystać również młodzież starsza i dorośli.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisywaniu się do biblioteki należy okazać aktualną legitymację szkolną i wypełnić zobowiązanie przestrzegania regulaminu, które podpisują rodzice lub opiekunowie.

4.Czytelnik powinien informować bibliotekarza o każdej zmianie miejsca zamieszkania i szkoły.

5. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na miesiąc.

6. Każdy czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek oraz terminowego ich zwrotu.

7. W wypadku nieprzestrzegania terminu zwrotu książek biblioteka wysyła do czytelnika upomnienie. Czytelnik ponosi koszty związane z wysyłką upomnienia.

8. Za zagubione lub zniszczone książki odpowiadają materialnie rodzice lub opiekunowie.

9. W wypadku zagubienia bądź zniszczenia książki, należy ją odkupić lub zapłacić kwotę równą aktualnej wartości książki. Kwotę tę ustala bibliotekarz.

10. Naruszenie regulaminu może spowodować okresowe lub stałe odebranie prawa do korzystania z wypożyczalni oraz powiadomienie o tym szkoły i rodziców.

> I <

1.Z usług wypożyczalni korzystać mogą dorośli i młodzież od lat 16.

2. Przy zapisie czytelnik powinien :

 • okazać dowód osobisty, a niepełnoletni legitymację szkolną,
 • zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice.

4. Czytelnicy zobowiązani są do posiadania zakodowanej karty bibliotecznej. Pierwsza

karta jest bezpłatna. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty czytelnik płaci

za nową kartę 5 zł.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

6. Każdy czytelnik zobowiązany jest do okazania karty bibliotecznej przy

wypożyczaniu i oddawaniu książek.

7. Korzystający z Biblioteki obowiązkowo pozostawiają wierzchnie okrycia, teczki lub

torby na wieszaku.

> II <

1. Jednorazowo można wypożyczyć 10 książek na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

2. Przetrzymywanie wypożyczonych książek powoduje blokadę konta czytelnika.

3. Katalog książek Biblioteki udostępniony jest na stronie internetowej www.dzb.pl

3. Czytelnik może zamówić on-line egzemplarz biblioteczny, przez zalogowanie się na

stronie www.dzb.pl. Książkę zamówioną należy odebrać w ciągu 48 godzin.

4. Książki z księgozbioru podręcznego udostępniane są w czytelni na miejscu, a

w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z bibliotekarzem na określony czas.

> III <

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością

Biblioteki. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. W przypadku, gdy zniszczona książka nie nadaje się do dalszego użytkowania,

czytelnik zobowiązany jest odkupić taki sam tytuł lub wpłacić kwotę równoważną

wartości rynkowej książki. W wypadku uszkodzenia wydawnictwa wielotomowego

czytelnik pokrywa koszty całości.

3. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek,

pokrywa jego koszt w wysokości ustalonej przez Bibliotekę.

4. Jeżeli czytelnik, mimo wysyłanych upomnień (maksymalnie 3), odmawia zwrotu

książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich praw na drodze

sądowej.

5. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo, a w

szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania

z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta

i Gminy w Twardogórze. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do

Burmistrza Miasta i Gminy.

6. Osoby, które zapisały się do Biblioteki wyrażają zgodę na udostępnianie swoich

danych osobowych do celów statystycznych (wiek, zawód, wykształcenie).

Wypożyczanie zbiorów własnych

Biblioteka w Twardogórze udostępnia swoje zbiory bibliotekom krajowym.

1. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

 • zbiory specjalne
 • wydawnictwa wydane przed 1945 r.
 • czasopisma
 • dzieła w złym stanie zachowania
 • dzieła z podręcznego księgozbioru czytelni

2. Biblioteka wypożycza materiały biblioteczne na okres 4 tygodni. Niezwrócenie dzieł w terminie uniemożliwi dalsze korzystanie z wypożyczalni międzybibliotecznej.

3. W uzasadnionych przypadkach Wypożyczalnia Międzybiblioteczna może ustalić inny okres korzystania z materiałów bibliotecznych.

4. Biblioteka pokrywa koszty przesyłki pocztowej wysyłanej do biblioteki zamawiającej materiały, natomiast koszty odesłania materiałów pokrywa biblioteka wypożyczająca.

5.Wypożyczanie materiałów oryginalnych bibliotekom jest bezpłatne. Usługi reprograficzne są odpłatne, zgodnie z cennikiem. Koszt przesłania kopii pokrywa biblioteka zamawiająca.

6. Przy odbiorze materiałów w bibliotece należy przedłożyć rewers z pieczęcią instytucji zamawiającej i podpisem osoby wskazanej przez dyrektora placówki w złożonej uprzednio Deklaracji.

7. W wypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów ze zbiorów Biblioteki w Twardogórze biblioteka wypożyczająca zobowiązana jest do zwrotu innego egzemplarza tego samego materiału.

8. Materiały biblioteczne przesyłane przesyłką pocztową należy odpowiednio zabezpieczyć.

Sprowadzanie materiałów z innych bibliotek

9. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra sprowadza materiały biblioteczne z innych bibliotek dla potrzeb czytelników biblioteki. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest brak poszukiwanych materiałów bibliotecznych w zasobach biblioteki.

10. Prawo składania zamówień międzybibliotecznych mają czytelnicy BPMiG w Twardogórze posiadający ważną kartę biblioteczną, mający uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

11. Jednorazowo można zamówić do 5 pozycji.

12. Zamówienie w formie elektronicznej lub pisemnej powinno zawierać imię i nazwisko czytelnika, numer karty bibliotecznej, dane kontaktowe, opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji oraz nazwę instytucji ją posiadającej. W przypadku braku danych dotyczących lokalizacji zamawianych materiałów bibliotecznych należy skorzystać ze źródeł i baz danych.

13.Okres realizacji zamówień krajowych trwa zwykle od dwóch dni do tygodnia.

14. Okres korzystania z zamówionych materiałów wyznacza biblioteka wypożyczająca, czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu nie później niż na tydzień przed jego upływem.

15. W wypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest do przekazania ekwiwalentu na rzecz biblioteki-właściciela w formie przez nią ustalonej.

16.Czytelnik pokrywa koszty związane ze sprowadzeniem zamówionych publikacji.

17. Nieprzestrzeganie Regulaminu pozbawia czytelnika czasowo lub na stałe prawa do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLOIOTECZNE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA ODBYWAJA SIĘ ZGODNIE Z USTALENIAMI NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539);
 2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
  keyboard_arrow_up