Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

REGULAMIN PRZEMARSZU „TWARDOGÓRSKIEGO KOROWODU BAJKOWEGO 2019 ARKA NOEGO”

 1. Organizator przemarszu: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.
 2. Uczestnicy  przemarszu:
  – zaproszeni goście,
  – grupy dzieci sześcioletnich z Miejskiego Przedszkola w Twardogórze, wraz z wychowawcami bądź innymi opiekunami grup,
  – grupy dzieci z klas IV-V ze SP w Twardogórze, Goszczu i Grabownie Wielkim wraz z wychowawcami bądź innymi opiekunami grup.
 3. Termin: piątek 7 czerwca 2019 r. w godz. 9.00 – 10.00
 4. Trasa przemarszu:

Punkt startowy: Rynek – Ratusz,
•          ul. Ratuszowa ok. 300 m,
•          rondo Żołnierzy Wyklętych,
•          ul. Wrocławska na odcinku ok. 300 m od ronda Żołnierzy Wyklętych do rodna Kresowian,
•          rondo Kresowian,
•          ul. Wrocławska na odcinku ok. 200 m
Punkt docelowy: Hala sportowo-widowiskowa w budynku GOSiR Twardogóra ul. Wrocławskiej 39

 1. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający

bezpieczeństwu innych osób obecnych, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu.

 1. Ruch pojazdów podczas przemarszu będzie chwilowo wstrzymany.
 2. Za bezpieczeństwo osób przebywających na trasie przemarszu odpowiedzialny jest organizator, a także wychowawcy przedszkolni i szkolni lub inni opiekunowie grup.
 3. Uczestnik imprezy odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez siebie podczas imprezy.
 4. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik przemarszu jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź pod wpływem innych środków odurzających, uczestnik imprezy zostanie z niej usunięty, a o fakcie tym powiadomiona zostanie Policja.

10.  Osobom obecnym na imprezie zabrania się posiadania broni i materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.

11.  Służby porządkowe organizatora są uprawnione do:

– wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń, wezwania ich do opuszczenia imprezy,
– wezwania Policji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz  mienia znajdującego się na terenie imprezy.

12.  W razie stwierdzenia posiadania przez osobę/uczestnika  przedmiotów,  o których mowa w pkt 10, pracownik służby porządkowej uniemożliwia ich wniesienie na imprezę oraz powiadamia o tym organizatora, który w miarę potrzeby, występuje o pomoc do Policji.

13.  Uczestnicy przemarszu zobowiązani są do zachowanie czystości w czasie trwania imprezy.

14.  Uczestnictwo w przemarszu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

15.  Niniejszy regulamin wraz z programem zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora www.biblioteka.twardogora.net (tel. kontaktowy: 71 31 58 017), przesłany do zainteresowanych szkół oraz Miejskiego Przedszkola.

ORGANIZATOR

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up