Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ

Wypożyczanie zbiorów własnych

Biblioteka w Twardogórze udostępnia swoje zbiory bibliotekom krajowym.

1. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

 • zbiory specjalne
 • wydawnictwa wydane przed 1945 r.
 • czasopisma
 • dzieła w złym stanie zachowania
 • dzieła z podręcznego księgozbioru czytelni

2. Biblioteka wypożycza materiały biblioteczne na okres 4 tygodni. Niezwrócenie dzieł w terminie uniemożliwi dalsze korzystanie z wypożyczalni międzybibliotecznej.

3. W uzasadnionych przypadkach Wypożyczalnia Międzybiblioteczna może ustalić inny okres korzystania z materiałów bibliotecznych.

4. Biblioteka pokrywa koszty przesyłki pocztowej wysyłanej do biblioteki zamawiającej materiały, natomiast koszty odesłania materiałów pokrywa biblioteka wypożyczająca.

5.Wypożyczanie materiałów oryginalnych bibliotekom jest bezpłatne. Usługi reprograficzne są odpłatne, zgodnie z cennikiem. Koszt przesłania kopii pokrywa biblioteka zamawiająca.

6. Przy odbiorze materiałów w bibliotece należy przedłożyć rewers z pieczęcią instytucji zamawiającej i podpisem osoby wskazanej przez dyrektora placówki w złożonej uprzednio Deklaracji.

7. W wypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów ze zbiorów Biblioteki w Twardogórze biblioteka wypożyczająca zobowiązana jest do zwrotu innego egzemplarza tego samego materiału.

8. Materiały biblioteczne przesyłane przesyłką pocztową należy odpowiednio zabezpieczyć.

Sprowadzanie materiałów z innych bibliotek

9. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra sprowadza materiały biblioteczne z innych bibliotek dla potrzeb czytelników biblioteki. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest brak poszukiwanych materiałów bibliotecznych w zasobach biblioteki.

10. Prawo składania zamówień międzybibliotecznych mają czytelnicy BPMiG w Twardogórze posiadający ważną kartę biblioteczną, mający uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

11. Jednorazowo można zamówić do 5 pozycji.

12. Zamówienie w formie elektronicznej lub pisemnej powinno zawierać imię i nazwisko czytelnika, numer karty bibliotecznej, dane kontaktowe, opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji oraz nazwę instytucji ją posiadającej. W przypadku braku danych dotyczących lokalizacji zamawianych materiałów bibliotecznych należy skorzystać ze źródeł i baz danych.

13.Okres realizacji zamówień krajowych trwa zwykle od dwóch dni do tygodnia.

14. Okres korzystania z zamówionych materiałów wyznacza biblioteka wypożyczająca, czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu nie później niż na tydzień przed jego upływem.

15. W wypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest do przekazania ekwiwalentu na rzecz biblioteki-właściciela w formie przez nią ustalonej.

16.Czytelnik pokrywa koszty związane ze sprowadzeniem zamówionych publikacji.

17. Nieprzestrzeganie Regulaminu pozbawia czytelnika czasowo lub na stałe prawa do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLOIOTECZNE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA ODBYWAJA SIĘ ZGODNIE Z USTALENIAMI NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539);
 2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
  Podziel się z innymi
  keyboard_arrow_up