Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Regulamin Konkursu Fotograficznego

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Śnieg w Dolinie Baryczy

REGULAMIN:

 • Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze,
 • Konkurs adresowany jest do fotoamatorów z terenu gminy Twardogóra,
 • Tematem zdjęć jest przyroda i architektura Doliny Baryczy w śnieżnej szacie.  Na odwrocie zdjęcia musi znaleźć się informacja o miejscu wykonania fotografii (np. stawy w okolicach Żeleźnik, las w okolicach Goszcza, kościół w Twardogórze itp.)
 • Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 6 zdjęć, w formacie nie mniejszym niż 13×18 cm.,
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych,
 • Wszystkie prace zgłoszone do konkursu powinny zawierać następującą klauzulę:

– w przypadku osób pełnoletnich:

„Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych na konkurs, „Śnieg w Dolinie Baryczy”, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze, fotografii. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu …………………………………….. (podpis osoby dorosłej).

– w przypadku osób niepełnoletnich:

„Oświadczam, że mojemu niepełnoletniemu synowi/córce ………………………….. (imię i nazwisko dziecka) przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych na konkurs, „Śnieg w Dolinie Baryczy”, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze, fotografii. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego niepełnoletniego syna/córki ……………………………. (imię i nazwisko dziecka) na potrzeby promocji konkursu  …………………………………….. (podpis rodzica/opiekuna prawnego).

 • Wszystkie fotografie należy opatrzyć godłem. W załączonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy umieścić na kartce: imię i nazwisko autora fotografii, adres, wiek, numer telefonu oraz odpowiednią klauzulę zamieszczoną powyżej,
 • Prace można składać w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11, bądź nadsyłać na adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze

ul. Wielkopolska 11

56-416 Twardogóra

do dnia 15 kwietnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego),

 • Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Organizator uhonoruje ich nagrodami rzeczowymi i dyplomami,
 • Fotografie będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej w bibliotece,
 • Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 71 315-80-17.
Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up