Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Konkurs „PRZYRODA POLSKA”

Regulamin konkursu

1. Organizatorzy:

Komitet Organizacyjny Integracyjnej Imprezy Łowiecko-Przyrodniczej: Młodzież, Przyroda, Myśliwi: Sosnówka 2013,

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze.


2. Cel konkursu :

 • promowanie postaw proekologicznych,

 • kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony środowiska przyrodniczego,

 • rozwijanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą,

 • rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej dzieci i młodzieży,

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się technikami plastycznymi,

 • prezentacja możliwości twórczych.

3. Uczestnicy konkursu:

 • przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych.


4. Warunki techniczne:

 • uczestnicy konkursu wykonują jedną indywidualną pracę związaną z tematem konkursu,

 • interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, a inspiracją powinna być przyroda polska,

 • uczestnicy wykonują pracę samodzielnie,

 • prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, collage, witraż, forma przestrzenna, itp.) w formacie A4,

 • na odwrocie praca musi być opisana w następujący sposób:

– imię i nazwisko autora,

– wiek,

– klasa, szkoła lub placówka opiekuńczo-wychowawcza do której uczęszcza autor pracy,

– oraz zawierać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego niepełnoletniego syna/córki ……………………………. (imię i nazwisko dziecka) na potrzeby konkursu plastycznego „Przyroda Polska” oraz wystaw z nim związanych. Oświadczam, ze zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Przyroda Polska”…………………………………….. (podpis rodzica/opiekuna prawnego).


5. Przekazanie prac na konkurs:

 • nauczyciele lub opiekunowie uczestników biorących udział w konkursie przekazują najlepsze prace, (jedna szkoła, placówka wychowawcza może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac),

 • po przekazaniu prac na konkurs, prace przechodzą na własność organizatorów,

 • w 2013 roku prace będą eksponowane też na wystawach w placówkach kulturalno-oświatowych gminy Twardogóra,

 • ponadto mogą być wykorzystywane do publikacji w postaci plakatów, ulotek bądź innych materiałów związanych z tematem przyrody polskiej.


6. Terminy:

 • Opiekunowie uczestników konkursu składają 5 najlepszych, wybranych prac do 31 maja br. w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze, w wyżej wymienionym terminie, można też odpowiednio zabezpieczone prace przesłać pocztą na adres:


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze

ul. Wielkopolska 11

56-416 Twardogóra.


 • oceny prac dokona jury konkursowe powołane przez organizatorów,

 • otwarcie wystawy, wręczenie nagród i dyplomów laureatom nastąpi 15 czerwca 2013r. w czasie Festynu Rodzinnego „ Młodzież- Przyroda- Myśliwi” w Sosnówce.


7. Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie po ogłoszeniu konkursu. Interpretacja zapisów pozostaje w wyłącznej gestii

organizatorów. Wszelkie pytania związane z organizacją konkursu należy kierować na adres e-mail:bibdzieci@go2.pl, lub telefonicznie 71 3158017.


Regulamin konkursu ,,Przyroda Polska” otrzymują wszyscy Dyrektorzy Szkół, Świetlice Środowiskowe z terenu Gminy Twardogóra, szkoły z ościennych gmin oraz inne szkoły z Dolnego Śląska żywo zainteresowane przedstawioną tematyką.

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up