Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Konkurs – „JAK ŻYŁO SIĘ W DOLINIE BARYCZY W CZASACH NASZEJ MŁODOŚCI” 20.02.2018

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta

w Twardogórze

ogłasza w ramach Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych (WIE)

dla Doliny Baryczy w roku 2018

konkurs literacki dla seniorów o zasięgu regionalnym

„JAK ŻYŁO SIĘ W DOLINIE BARYCZY W CZASACH NASZEJ MŁODOŚCI”

REGULAMIN
KONKURSU LITERACKIEGO

„JAK ŻYŁO SIĘ W DOLINIE BARYCZY W CZASACH NASZEJ MŁODOŚCI” (DLA SENIORÓW)
realizowanego w ramach
Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych dla Doliny Baryczy WIE 2018.

1. W organizacji konkursu Bibliotekę Publiczną w Twardogórze wspierać będzie: Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

2. CELE KONKURSU:
– promowanie zdolności literackich seniorów,
– zachowanie pamięci o latach powojennych w Dolinie Baryczy,
– zebranie bazy zdjęciowej z lat powojennych,

aktywizacja środowiska seniorów.

3. ZASIĘG KONKURSU wszystkie organizacje seniorskie (uniwersytety trzeciego wieku, związki emerytów, rencistów i inwalidów, kluby seniorów, stowarzyszenia seniorów, koła gospodyń wiejskich, organizacje kresowiaków itp.)  z terenu Doliny Baryczy z województw dolnośląskiego i wielkopolskiego.

4. ADRESACI KONKURSU:
– seniorzy z ośmiu gmin należących do Doliny Baryczy.

5. KRYTERIA FORMALNE PRAC:
– napisane w programach Word lub Open Office,
– rozmiar do 3 kartek formatu A4 (czcionka 12),

– przed zamieszczeniem w serwisie edukacja.barycz.pl muszą przejść GRUNTOWNĄ KOREKTĘ może być: emerytowanego/czynnego zawodowo nauczyciela języka polskiego z danej organizacji/zaprzyjaźnionego z organizacją, korektora (praca musi nadawać się do publikacji bez zastrzeżeń ortograficznych i stylistycznych).

6. KRYTERIA OCENY PRAC:
merytoryczne, oryginalne, ciekawe i samodzielne ujęcie tematu – od 0 do 30 pkt.,

– poprawność językowa i stylistyczna pracy – od 0 do 10 pkt.,

ciekawe zdjęcia ilustrujące wspomnienia – 0-10 pkt.

konkursie, (przesłanie skanu KARTY ZGŁOSZENIA na adres organizatora: bibdzieci@go2.pl).


– domowo-organizacyjny:
– 2-31 marca 2018 –  spisywanie wspomnień przez seniorów, wybór archiwalnych, rodzinnych zdjęć ilustrujących pracę,
ocena (przez komisję powołaną wewnątrz organizacji seniorskiej) i korekta prac  /eliminacje w obrębie organizacji seniorskiej/,             
– 1- 15 kwietnia 2018 zamieszczenie prac w serwisie: edukacja.barycz.pl i ich      akceptacja przez eksperta administratora: (3 najlepszych prac z danej organizacji  seniorskiej (tekst + opis zdjęć/zeskanowane w wysokiej rozdzielczości zdjęcia – w rozszerzeniu JPG)  – decyduje punktacja w   obrębie organizacji  seniorskiej. DOKŁADNA INSTRUKCJA NA TEMAT UMIESZCZANIA ZASOBÓW ZOSTANIE ZAMIESZCZONA W SERWISIE: edukacja.barycz.pl (prosimy o nie  odkładanie zamieszczania zasobów w serwisie na ostatnią chwilę, ponieważ niezbędna jest ich akceptacja przez eksperta administratora).

– regionalno-podsumowujący:

– 16-25 kwietnia 2018 – ocena prac na szczeblu regionalnym, rozstrzygnięcie     konkursu,

– do 16 maja 2018 – podsumowanie konkursu, prace formalne organizatora,      ogłoszenie wyników w serwisie edukacja.barycz.pl,
– koniec maja 2018 – finał konkursu w siedzibie Biblioteki Publicznej w Twardogórze        przy ul.                Wielkopolskiej 11,

– czerwiec 2018 – relacja pokonkursowa w serwisie edukacja.barycz.pl,                przygotowanie prac do druku w formie książkowej.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE W STOSUNKU DO DANYCH OSOBOWYCH AUTORA PRACY:

na etapie organizacji seniorskiej:

praca powinna być oznaczona godłem (symbolem graficznym wymyślonym przez autora pracy). Tym samym godłem powinien być opatrzony także materiał ilustrujący tekst,

– do pracy powinna być dołączona zaklejona koperta (opatrzona tym samym godłem co praca/materiał zdjęciowy) z danymi osobowymi autora: imię i nazwisko, nazwa organizacji seniorskiej, telefon kontaktowy, a także klauzulą o następującej treści:

Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie/użytkowe do materiałów (tekst i zdjęcia) ……………………………………………………………………………………………………., zgłoszonych do inicjatywy edukacyjnej pod tytułem

„Jak żyło się w Dolinie Baryczy w czasach naszej młodości”, w ramach WIE 2018, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu/inicjatywy.

Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających mój wizerunek przez organizatora w/w. inicjatywy dla celów promocyjnych, informacyjnych, reklamowych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.

Z chwilą doręczenia/zamieszczenia pracy związanej z inicjatywą edukacyjną w serwisie edukacja.barycz.pl, Organizator nabywa licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

…………………………………….. (podpis seniora).

– organizacja seniorska przechowuje i – w razie wezwania – udostępnia/doręcza organizatorowi w/w dokumenty papierowe lub elektroniczne.

na etapie regionalnym:

– umieszczone  w serwisie prace w wersji elektronicznej (WORD, Open Office), powinny być opatrzone: danymi osobowymi autora, nazwą organizacji seniorskiej, imieniem i nazwiskiem korektora,
– na końcu pracy musi być zawarty opis wszystkich załączonych zdjęć
: numer zdjęcia (nadany kolejno), tytuł zdjęcia, rok wykonania fotografii/przybliżony rok wykonania fotografii, miejsce, kogo przedstawia, jakie wydarzenie ilustruje itp.
– umieszczone w serwisie zdjęcia w wersji elektronicznej – rozszerzenie JPG, powinny mieć nadany numer i tytuł zgodny z tymi, które znajdują się na końcu pracy – opis zdjęć,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

8. Organizacja seniorska, która zdecyduje się wziąć udział w konkursie powinna zgłosić to za pomocą zeskanowanej karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu) na adres e-mailowy: bibdzieci@go2.pl do Biblioteki Publicznej w Twardogórze do 2 marca br.

9. W eliminacjach w obrębie organizacji seniorskiej, komisja powołana przez organizację, wyłania 3 najlepsze prace, a emerytowany/czynny nauczyciel  języka polskiego, członek organizacji/zaprzyjaźniony z organizacją, korektor dokonują GRUNTOWNEJ KOREKTY wybranych tekstów, tak, aby były one gotowe do publikacji.

10. W eliminacjach regionalnych dokonanych w serwisie edukacja.barycz.pl przez komisję złożoną m. in. z członków Rady Społecznej/przedstawicieli Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy zostaną przyznane 3 nagrody dla seniorów uczestniczących w konkursie. Komisja może również zdecydować o przyznaniu wyróżnień lub innej liczby nagród.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Bibliotece Publicznej w Twardogórze: tel.: 71 315 80 17, e-mail: bibdzieci@go2.pl

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu: „Jak żyło się w Dolinie Baryczy w czasach naszej młodości” .

KARTA ZGŁASZENIA ORGANIZACJI SENIORSKIEJ
DO UDZIAŁU W KONKURSIE

„JAK ŻYŁO SIĘ W DOLINIE BARYCZY W CZASACH NASZEJ MŁODOŚCI”
organizowanym przez
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze
W RAMACH WYJĄTKOWYCH INICJATYW EDUKACYJNYCH
DLA DOLINY BARYCZY W ROKU 2018*

L.p.

Wypełnia organizacja seniorska:

Uwagi:

1.

Nazwa organizacji seniorskiej:

2.

Przewodniczący, prezes, kierownik, inna osoba uprawniona do reprezentowania organizacji:

3.

Dane adresowe:

4.

Kontakt:

(telefon, e-mail)

5.

Organizacja seniorska zobowiązuje się do przeprowadzenia etapu organizacyjnego konkursu według zasad zawartych w regulaminie
(podpis i ewentualnie pieczęć przewodniczącego, prezesa, kierownika, innej osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji)

*  Kartę zgłoszenia organizacji seniorskiej do udziału w konkursie należy przesłać do 2 marca 2018 roku na adres e-mailowy: bibdzieci@go2.pl, dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Bibliotece Publicznej w Twardogórze: tel. 71 31 58 017, e-mail: bibdzieci@go2.pl

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up