Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Konkurs – ,,JAK ŻYŁO SIĘ W DOLINIE BARYCZY W CZASACH NASZYCH BABĆ I DZIADKÓW/PRABABĆ I PRADZIADKÓW” 21.02.2018

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta

w Twardogórze
ogłasza w ramach Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych (WIE)

dla Doliny Baryczy w roku 2018

konkurs literacki dla młodzieży o zasięgu regionalnym

„JAK ŻYŁO SIĘ W DOLINIE BARYCZY W CZASACH NASZYCH BABĆ
I DZIADKÓW/PRABABĆ I PRADZIADKÓW”

REGULAMIN KONKURSU

1. W organizacji konkursu Bibliotekę Publiczną w Twardogórze wspierać będzie: Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

2. CELE KONKURSU:
– rozwijanie i promowanie zdolności literackich młodzieży,
– zachowanie pamięci o latach powojennych w Dolinie Baryczy,
– zebranie bazy zdjęciowej z lat powojennych,
– wskazanie na ważny element stosunków społecznych jakim jest utrzymywanie więzimiędzypokoleniowych.

3. ZASIĘG KONKURSU wszystkie placówki szkolne z terenu ośmiu gmin Doliny Baryczy z województw dolnośląskiego i wielkopolskiego.

4. ADRESACI KONKURSU:
– uczniowie klas V-VII szkół podstawowych (I kategoria wiekowa),
– uczniowie klas II-III gimnazjów (II kategoria wiekowa),
– uczniowie szkół średnich (III kategoria wiekowa).

5. KRYTERIA FORMALNE PRAC:
– napisane w programach Word lub Open Office,
– rozmiar do 3 kartek formatu A4 (czcionka 12),

– przed zamieszczeniem w serwisie edukacja.barycz.pl muszą przejść GRUNTOWNĄ KOREKTĘ nauczyciela języka polskiego z danej szkoły, korektora (praca musi nadawać się do publikacji bez zastrzeżeń ortograficznych i stylistycznych).

6. KRYTERIA OCENY PRAC:
merytoryczne, oryginalne, ciekawe i samodzielne ujęcie tematu – od 0 do 30 pkt.,

– poprawność językowa i stylistyczna pracy – od 0 do 10 pkt.,

ciekawe zdjęcia ilustrujące wspomnienia – 0-10 pkt.

7. ETAPY KONKURSU:

– organizacyjno-rekrutacyjny:
– do 16 lutego 2018 – ogłoszenie WIE w serwisie edukacja.barycz.pl,

– do 2 marca 2018 – termin naboru placówek szkolnych  do uczestnictwa w konkursie, (przesłanie skanu KARTY ZGŁOSZENIA na adres organizatora: bibdzieci@go2.pl)


– domowo-szkolny:
– 2-31 marca 2018 – zbieranie wywiadów przez uczniów, stworzenie pracy konkursowej, wybór archiwalnych, rodzinnych zdjęć ilustrujących pracę,
ocena (przez komisję szkolną) i korekta prac/eliminacje szkolne/,

– 1- 15 kwietnia 2018 zamieszczenie prac w serwisie: edukacja.barycz.pl i ich  akceptacja przez eksperta administratora: (3 najlepszych prac w danej kategorii  wiekowej (tekst + opis  zdjęć/zeskanowane w   wysokiej rozdzielczości zdjęcia – w rozszerzeniu JPG)  – decyduje punktacja wewnątrzszkolna. DOKŁADNA INSTRUKCJA NA TEMAT UMIESZCZANIA ZASOBÓW ZOSTANIE ZAMIESZCZONA W SERWISIE:   edukacja.barycz.pl (prosimy o nie odkładanie zamieszczania zasobów w serwisie  na ostatnią chwilę, ponieważ niezbędna jest ich akceptacja przez eksperta  administratora).

– regionalno-podsumowujący:

– 16-25 kwietnia 2018 – ocena prac na szczeblu regionalnym, rozstrzygnięcie      konkursu,

– do 16 maja 2018 – podsumowanie konkursu, prace formalne organizatora,      ogłoszenie wyników w serwisie edukacja.barycz.pl,
– koniec maja 2018 – finał konkursu w siedzibie Biblioteki Publicznej w Twardogórze        przy ul.                Wielkopolskiej 11,

– czerwiec 2018 – relacja pokonkursowa w serwisie edukacja.barycz.pl, przygotowanie prac do druku w formie książkowej

8. WYMAGANIA TECHNICZNE W STOSUNKU DO DANYCH OSOBOWYCH AUTORA PRACY:

na etapie szkolnym:

praca powinna być oznaczona godłem (symbolem graficznym wymyślonym przez autora pracy), symbolem grupy wiekowej np. I kategoria wiekowa. Tym samym godłem powinien być opatrzony także materiał ilustrujący tekst,

– do pracy powinna być dołączona zaklejona koperta (opatrzona tym samym godłem co praca/materiał zdjęciowy) z danymi osobowymi autora: imię i nazwisko, szkoła, klasa, telefon kontaktowy itp., a także klauzulą o następującej treści:
– w przypadku osób pełnoletnich:

1. Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie/użytkowe do materiałów (tekst i zdjęcia) ……………………………………………………………………………………………………., zgłoszonych do inicjatywy edukacyjnej pod tytułem: „Jak żyło się w Dolinie Baryczy w czasach naszych babć i dziadków/prababć i pradziadków”, w ramach WIE 2018, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu/inicjatywy.

3. Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających mój wizerunek przez organizatora w/w. inicjatywy dla celów promocyjnych, informacyjnych, reklamowych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.

4. Z chwilą doręczenia/zamieszczenia pracy związanej z inicjatywą edukacyjną w serwisie edukacja.barycz.pl, Organizator nabywa licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

…………………………………….. (podpis osoby dorosłej).

– w przypadku osób niepełnoletnich:

1. Oświadczam, że mojemu niepełnoletniemu synowi/córce …………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie/użytkowe do materiałów  (tekst i zdjęcia)  …………………………………………………………………………………………………., zgłoszonego do inicjatywy edukacyjnej pod tytułem „Jak żyło się w Dolinie Baryczy w czasach naszych babć i dziadków/prababć i pradziadków”, w ramach WIE 2018, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego niepełnoletniego syna/córki …………………………………. (imię i nazwisko dziecka) na potrzeby promocji konkursu/inicjatywy.

3. Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających  wizerunek mojego dziecka …………………………………. przez organizatora w/w. inicjatywy dla celów promocyjnych, informacyjnych, reklamowych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu.

4. Z chwilą doręczenia/zamieszczenia pracy związanej z inicjatywą edukacyjną w serwisie edukacja.barycz.pl, Organizator nabywa licencję niewyłącznąupoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

…………………………………….. (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

– szkoła przechowuje i – w razie wezwania – udostępnia/doręcza organizatorowi w/w dokumenty papierowe lub elektroniczne.

na etapie regionalnym:

– umieszczone  w serwisie prace, w wersji elektronicznej (WORD, Open Office), powinny być opatrzone: danymi osobowymi autora, kwalifikacją wiekową, nazwą szkoły,  imieniem i nazwiskiem korektora,
na końcu pracy musi być zawarty opis wszystkich załączonych zdjęć: numer zdjęcia (nadany kolejno), tytuł zdjęcia, rok wykonania fotografii/przybliżony rok wykonania fotografii, miejsce, kogo przedstawia, jakie wydarzenie ilustruje itp.,

– umieszczone w serwisie zdjęcia w wersji elektronicznej – rozszerzenie JPG, powinny mieć nadany numer i tytuł zgodny z tymi, które znajdują się na końcu pracy – opis zdjęć,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

9. Szkoła, która zdecyduje się wziąć udział w konkursie powinna zgłosić to za pomocą zeskanowanej karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu) na adres e-mailowy: bibdzieci@go2.pl do Biblioteki Publicznej w Twardogórze do 2 marca br.

10. W eliminacjach szkolnych, szkolna komisja konkursowa wyłania 3 najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych, a nauczyciel/nauczyciele języka polskiego, korektor dokonuje/-ją GRUNTOWNEJ KOREKTY wybranych tekstów, tak, aby były one gotowe do publikacji.

11. W eliminacjach regionalnych dokonanych w serwisie edukacja.barycz.pl przez komisję złożoną m. in. z członków Rady Społecznej/przedstawicieli Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy zostaną przyznane po 3 nagrody rodzinne w poszczególnych kategoriach wiekowych (dla ucznia/babci, prababci, dziadka, pradziadka). Komisja może również zdecydować o przyznaniu wyróżnień lub innej liczby nagród.

12. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Bibliotece Publicznej w Twardogórze: tel.: 71 315 80 17, e-mail: bibdzieci@go2.pl

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu: „Jak żyło się w Dolinie Baryczy w czasach
naszych babć i dziadków/prababć i pradziadków”.

KARTA ZGŁASZENIA SZKOŁY
DO UDZIAŁU W KONKURSIE

„JAK ŻYŁO SIĘ W DOLINIE BARYCZY W CZASACH
NASZYCH BABĆ I DZIADKÓW/PRABABĆ I PRADZIADKÓW”

organizowanym przez
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze
W RAMACH WYJĄTKOWYCH INICJATYW EDUKACYJNYCH
DLA DOLINY BARYCZY W ROKU 2018*

L.p.

Wypełnia szkoła:

Uwagi:

1.

Nazwa szkoły:

2.

Dyrektor:

3.

Dane adresowe:

4.

Kontakt:

(telefon, e-mail)

5.

Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu według zasad zawartych w regulaminie
(podpis i pieczęć dyrektora)

*  Kartę zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do 2 marca 2018 roku na adres
e-mailowy: bibdzieci@go2.pl, dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Bibliotece Publicznej w Twardogórze: tel. 71 31 58 017, e-mail: bibdzieci@go2.pl

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up