Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Twardogóra jakiej nie znacie

TWARDOGÓRA JAKIEJ NIE ZNACIE

KONKURS FOTOGRAFICZNY

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze,

Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała,

Konkurs adresowany jest do fotoamatorów z terenu gminy Twardogóra,

Tematem zdjęć jest miasto Twardogóra w oryginalnym ujęciu. Chcemy zachęcić Państwa do fotografowania naszego rodzinnego miasta w związku z przypadającą w 2018 roku 725 rocznicą nadania Twardogórze praw miejskich. Na odwrocie zdjęcia musi znaleźć się informacja o miejscu wykonania fotografii i przedstawionym obiekcie.

Każdy uczestnik konkursu zgłasza do oceny nie więcej niż 10 zdjęć, w formacie tylko i wyłącznie A4 (20×30 cm),

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych,

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu powinny zawierać następującą klauzulę:

– w przypadku osób pełnoletnich:

Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych na konkurs, Twardogóra jakiej nie znacie”, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze, fotografii.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu …………………………………….. (podpis osoby dorosłej).

– w przypadku osób niepełnoletnich:

Oświadczam, że mojemu niepełnoletniemu synowi/córce ………………………….. (imię i nazwisko dziecka) przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych na konkurs, „Twardogóra jakiej nie znacie”, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze, fotografii. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego niepełnoletniego syna/córki ……………………………. (imię i nazwisko dziecka) na potrzeby promocji konkursu  …………………………………….. (podpis rodzica/opiekuna prawnego).

Wszystkie fotografie należy opatrzyć godłem (wybranym symbolem np. motyla, drzewa, słońca na odwrocie zdjęcia). W załączonej, zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy umieścić na kartce: imię i nazwisko autora fotografii, adres, wiek, numer telefonu oraz odpowiednią klauzulę zamieszczoną powyżej,

Prace należy składać w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11, bądź nadsyłać na adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze

ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra

do dnia 11 maja 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego),

Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Organizator uhonoruje ich nagrodami rzeczowymi i dyplomami na uroczystym otwarciu wystawy pokonkursowej, które będzie miało miejsce na początku czerwca 2018 roku w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11,

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 71 315-80-17

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up